Hotărârea nr. 78/2005

Demisia doamnei consilier Ivan Angela Stela

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.78 din 17 03 2005

privind: demisia doamnei consilier Ivan Angela Stela

Consiliul local al municipiului Galați;

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae

Având în vedere “Referatul Constatator”al Primarului Municipiului Galați și al Secretarului Municipiului Galați, nr 27 816/17 03 2005;

Având în vedere demisia nr. 12 289/11 03 2005;

Având în vedere prevederile art.88, alin. 1, lit.d, și art.91, alin.3, din Legea nr.161/2003,

Având în vedere prevederile art. 9, alin.2, lit.a, și art.12, alin. 1și 2, din Legea nr. 393/2004, privind Statutul Aleșilor Locali;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. unic - Consiliul local al municipiului Galați ia act de cererea de demisie, începând cu data de 17 03 2005, prezentată de către doamna Ivan Angela Stela, aleasă consilier local în Consiliul Local al municipiului Galați, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Liberal , și declară vacant locul de consilier local deținut de aceasta.

Președinte de ședință Benone Pușcă

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 78.doc