Hotărârea nr. 626/2005

Vanzarea terenului in suprafata de 23,47 mp reprezentand cota indiviza de 1,58 %, din terenul aferent blocului U10/parter, situat in municipiul Galati, str.Aviatorilor nr.1, FUNDATIEI IMPREUNA, care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.626

din 22 12 2005

privind: vânzarea terenului în suprafață de 23,47 mp reprezentând cota indiviză de 1,58 % , din terenul aferent blocului U10/parter , situat în municipiul Galați, strAviatorilor nr.1, FUNDAȚIEI ÎMPREUNĂ, care îl deține înfolosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.122 578/6 12 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 23,47 mp reprezentând cota indiviză de 1,58 % , din terenul aferent blocului U10/parter , situat în municipiul Galați, strAviatorilor nr.1, FUNDAȚIEI ÎMPREUNĂ, care îl deține în folosință.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 23,47 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în proprietate de FUNDAȚIA ÎMPREUNĂ, bloc U10.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 25 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei