Hotărârea nr. 621/2005

Vanzarea terenului in suprafata de 39.62 mp reprezentand cota indivizã de 4.07 %, din terenul aferent blocului BRATES, parter, scara 1-2, lotul 2, situat in municipiul Galati, str. Portului nr.39, Societatii Comerciale CONSTRUCT DESIGN SRL, care il detine in folosinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.621 din 22 12 2005

privind: vânzarea terenului în suprafață de 39.62 mp reprezentând cota indiviză de 4.07 %, din terenul aferent blocului BRATEȘ, parter, scara 1-2, lotul 2, situat în municipiul Galați, str. Portului nr.39, Societății Comerciale CONSTRUCT DESIGN SRL, care îl deține în folosință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.128 362/20 12 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 39.62 mp reprezentând cota indiviză de 4.07 %, din terenul aferent blocului BRATEȘ, parter, scara 1-2, lotul 2, situat în municipiul Galați, str. Portului nr.39, Societății Comerciale CONSTRUCT DESIGN SRL, care îl deține în folosință.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Terenul în suprafață de 39,62 mp, reprezintă cota indiviză de teren aferentă spațiului comercial deținut în proprietate de SC CONSTRUCT DESIGN SRL, bloc Brateș.

Art.3 - Terenul se vinde la prețul de 35 Euro /mp, la care se adaugă TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare - cumpărare.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei