Hotărârea nr. 620/2005

Asocierea intre Consiliul local Galati si Consiliul Judetului Galati pentru infiintarea, finantarea si functionarea unui serviciu comunitar tip "SMURD"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 620 din 22 12 2005

privind asocierea între Consiliul local Galați și Consiliul Județului Galați pentru înființarea, finanțarea și funcționarea unui serviciu comunitar tip „SMURD”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.129 316/22 12 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa comună a M.A.I. și a Ministerului Sănătății nr.538 322/2 12

2005 și nr.11 713/2 12 2005, avizată de Prefectul Județului Galați;

Având în vedere prevederile HG nr.1 492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste;

Având în vedere Ordinul ministrului sănătății, privind asistența medicală de urgență prespitalicească;

Având în vedere prevederile art. 38,alin.1 și alin. 2, lit. “x” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă asocierea între Consiliul local Galați și Consiliul Județului Galați în vederea înființării, finanțării și funcționării unui serviciu public comunitar tip „SMURD” în județul Galați.

Art.2 - Serviciul public comunitar tip „SMURD” va funcționa în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General IEREMIA GRIGORESCU” Galați, cu specialiști în asistență medicală din cadrul Spitalului de Urgență „Sf. Andrei” Galați, între cele două instituții încheindu - se un protocol.

Art.3 - O parte din cheltuielile necesare înființării și funcționării acestui serviciu vor fi finanțate de la bugetul local.

Art.4 - După aprobarea asocierii de către Consiliul Județului Galați, obligațiile părților vor fi stabilite printr - un protocol, care va fi supus aprobării Consiliului Local Galați.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește să semneze protocolul care se va încheia între cele două instituții.

Art.6 - Hotărârea va fi comunicată Consiliului Județului Galați.

Art.7 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei