Hotărârea nr. 618/2005

Aprobarea componentei comisiilor sociale de stabilire a punctajelor dosarelor depuse de catre solicitantii de locuinte ANL, pana la data de 31.12.2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.618 din 22 12 2005

privind aprobarea componenței comisiilor sociale de stabilire a punctajelor dosarelor depuse de către solicitanții de locuințe ANL, până la data de 3112 2005

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.124 704/12 12 2005;

Având în vedere avizul comisiei de pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art. 14, alin.5 din HG nr. 60/2004 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe aprobate prin HG nr. 962/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă componența comisiilor sociale de stabilire a punctajelor dosarelor depuse de către solicitanții de locuințe ANL, până la data de 31 12 2005, în următoarea componență:

Comisia nr. 1

 • 1- Păun Ionuț Cosmin- consilier local

2 - Pleșa Elena

 • 3- Cozianu Mihaela

 • 4- Căpățână Mioara

 • 5- Burlui Corina

Comisia nr. 2

1. Tercu Tincuța- consilier local

 • 2- Kovacs Radu

 • 3- Toporău Teofania

 • 4- Cristea Mariana

 • 5- Nicoară Mihaela

Comisia nr. 3

 • 1 -Dobrea Victor- consilier local

 • 2 - Popa Petrica

 • 3- Kaufman Daniela

 • 4- -Pintilie Adriana

 • 5- Caranfil Daniela

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Comisia nr. 4

 • 1- Roșca Lucreția - consilier local

 • 2- Dobrin Ecaterina

 • 3- Soare Dorina

 • 4- Dobrotă Ștefania

 • 5- Albu Niculița

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei