Hotărârea nr. 614/2005

Atribuirea in folosinta gratuita, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a unei parti din imobilul situat in Galati, str. Domneasca nr.58

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.614 din 22 12 2005

privind: atribuirea în folosință gratuită, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Domnească nr.58

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 122 882/6 12 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” și art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, Direcției Generale de Asistență ială și Protecția Copilului a unei părți din imobilul situat în Galați, str. Domnească nr.58, pe o durată de 5 ani

Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei