Hotărârea nr. 612/2005

Atribuirea in folosinta gratuita, Fundatiei "Nursing Comunitar", unui teren in suprafata de 18,03 mp, reprezentand cota indiviza de 1,35% din terenul pe care este construit blocul de locuinte E3, situat pe str. Regiment 11 Siret

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 612 din 22 12 2005

privind: atribuirea în folosință gratuită, Fundației „Nursing Comunitar”, unui teren în suprafață de 18,03 mp, reprezentând cota indiviză de 1,35% din terenul pe care este construit blocul de locuințe E3, situat pe str. Regiment 11 Siret

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 122 806/6 12 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2,        și art. 126 din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, Fundației „Nursing Comunitar”, pe durata desfășurării activității acesteia, unui teren în suprafață de 18 ,03 mp, reprezentând cota indiviză de 1,35% din terenul pe care este construit blocul de locuințe E3, situat pe str. Regiment 11 Siret.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei