Hotărârea nr. 611/2005

Schimbarea destinatiei imobilelor preluate de la SC ICMRS SA Galati din camine de nefamilisti, in atelier scoala, respectiv camin internat pentru elevi

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.611 din 22 12 2005

privind: schimbarea destinației imobilelor preluate de la SC ICMRS SA Galați din cămine de nefamiliști, în atelier școală, respectiv cămin internat pentru elevi

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 115208/15 11 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă schimbarea destinației imobilelor preluate de la SC ICMRS SA Galați, în care își desfășoară activitatea Grupul Școlar „Anghel Saligny” din cămine de nefamiliști, după cum urmează:

  • •  Căminul 1 în suprafață de 621 mp în indiviziune va avea destinația de atelier;

  • •  Căminul DViaduct în suprafață de 621 mp în indiviziune,va avea destinația de cămin internat pentru elevi.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Imobilele sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei