Hotărârea nr. 610/2005

Transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Inspectoratului Scolar al Judetului Galati a atelierului scoala, respectiv a caminului internat pentru elevi, situate la parterul caminelor 1 si D Viaduct

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr. 610 din 22 12 2005

privind: transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Inspectoratului Școlar al Județului Galați a atelierului școală, respectiv a căminului internat pentru elevi, situate la parterul căminelor 1 și D Viaduct

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 115206/15 11 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” și art. 125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 64 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Inspectoratului Școlar al Județului Galați a atelierului școală, respectiv a căminului internat pentru elevi, situate la parterul căminelor 1 și D Viaduct.

Imobilele sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei