Hotărârea nr. 61/2005

Atribuirea denumirii strazii Bohociu Ioan

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 61 din 10 02 2005

privind: atribuirea denumirii străzii Bohociu Ioan

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 80130/18.08.2004;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art. 2 , lit “d” din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Având în vedere avizul comisiei de atribuire de denumiri al județului Galați;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “'u” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se atribuie aleii situate în apropierea str. Drumul de Centură denumirea de Bohociu Ioan.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marat Andreea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 61.doc