Hotărârea nr. 608/2005

Modificarea si completarea HCL nr. 144/2004 referitoare la aprobarea infiintarii serviciului de specialitate privind transportul public local de calatori si a Regulamentului de organizare si desfasurare a serviciului regulat de transport public local de calatori in Municipiul Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 608

din 22 12 2005

privind modificarea și completarea HCL nr. 144/2004 referitoare la aprobarea înființării serviciului de specialitate privind transportul public local de călători și a Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului regulat de transport public local de călători în Municipiul Galați

Consiliul Local al Municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Galați;

Având în vedere raportului de specialitate nr. 200 874/28 11 2005;

având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile OG nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2002 de aprobare a OG nr. 86/2001; Având în vedere prevederile HG nr. 828/2003 pentru aplicarea OG nr. 86/2001; Având în vedere prevederile art. 38, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1- Se modifică art. 26, al. 2 lit. c), d), f) și i) din Regulamentul de organizare și desfășurare a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați aprobat ca anexă la HCL nr. 144/2004, noua formulare fiind:

„c) nerespectarea traseelor în transportul public local de călători prin servicii regulate și prin servicii speciale, cu amendă de la 200 la 300 lei;

d) nerespectarea programelor de circulație în transportul public local de călători prin servicii regulate și servicii speciale, cu amendă de la 100 la 200 lei;

f) utilizarea altor tipuri de legitimații de călătorie decât a celor stabilite prin contractul de concesiune precum și neeliberarea biletelor de călătorie valabil stabilite cu amendă de la 200 la 400 lei;

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

i) oprirea pentru efectuarea schimbului de călători în alte locuri decât stațiile special amenajate prevăzute în programul de circulație, cu amendă de la 200 lei la 500 lei;”.

Art. 2- Se completează art. 26, alin.2, din Regulamentul de organizare și desfășurare a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați aprobat ca anexă la HCL nr.144/2004 cu lit.n) și o) având următoarea formulare:

“n) afișarea la parbriz în timpul efectuării traseului a altor înscrisuri decât plăcuța securizată și afișajul autorizat de serviciul de specialitate al primăriei, precum și afișarea în afara efectuării de traseu a oricărui înscris, cu amendă de la 50 la 100 lei.

o) conducerea mijlocului de transport de către altă persoană decât conducătorul auto salariat înscris în foaia de parcurs, cu amendă de la 50 la 500 lei.”

Art.3 - Se completează art.19 din Regulamentul de organizare și desfășurare a serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Galați, aprobat ca anexă la HCL nr.144/2004 cu alin.4, având următoarea formulare:

“(4) Operatorii de transport public local de călători au obligația ca până la data de 1 03 2006 să echipeze toate mijloacele de transport cu care execută contractele de concesiune cu sisteme de blocare/deblocare a ușii de acces în timpul deplasării acționabil de către conducătorul auto.”

Art. 4- Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5- Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei