Hotărârea nr. 607/2005

Aprobarea listei obiectivelor de paza din municipiul Galati

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.607 din 22 12 2005

privind: aprobarea listei obiectivelor de pază din municipiul Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 932/29 11 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1, alin.1 din Legea nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă lista obiectivelor de pază din municipiul Galați, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

Anexa

la HCL nr. 607/22 12 2005

OBIECTIVELE DE PAZĂ DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Obiective administrative:

 • 1. Sediul vechi al P.M.G. din str. Domnească nr. 38

 • 2. Sediul nou al P.M.G. din str. Fraternității

 • 3. Sediul Serviciului Fondului Locativ din str. Cuza

 • 4. Sediul Stării Civile

 • 5. Sediul Direcției de Fiscalitate din str. Domnească

 • 6. Sediul Secției Financiare din Micro 20

 • 7. Sediul Secției Financiare din Micro 39

 • 8. Sediul garajului auto din str. Florilor

 • 9. Sediul Serviciului Impozite Taxe și Alte Venituri

Persoane Juridice str. Basarabiei

 • 10. Depozitul de materiale al Primăriei din

cartier T. Nord

 • 11. Formație însoțire transport valori

 • 12. Imobilul din str. Traian nr. 254

 • 13. Cântarul de la groapa de gunoi Tirighina

luni - vineri sâmbătă duminică

 • - 1 post 24 ore/zi;

 • - 2 posturi 12 ore/zi lucrătoare;

 • - 1 post 24 ore/zi;

 • - 1 post 12 ore/zi lucrătoare;

 • - 2 posturi 8 ore/zi lucrătoare;

 • - 1 post 24 ore/zi;

 • - 1 post 24 ore/zi;

 • - 1 post 24 ore/zi;

 • - 1 post 12 ore/zi lucrătoare;

 • - 1 post 24 ore/zi;

 • - 1 post 24 ore/zi;

 • - 1 post 24 ore/zi;

 • - 1 post 24 ore/zi;

 • - 1 post 24 ore/zi;

 • - 1 post 12 ore/zi;

 • - 1 post 10 ore/zi lucrătoare;

 • - 2 posturi 24 ore/zi;

 • - 12 ore/zi;

 • - 12,5 ore/zi;

 • - 15,5 ore/zi.


Obiective de interes social:

 • 14. Traian 290 - Centrul de Urgență pentru Persoane

fără Adăpost                               - 1 post 24 ore/zi;

 • 15. Brăilei 202 - Casa deschisă pentru bătrînii străzii - 1 post 12 ore/zi;

 • 16. Dispensar Țiglina III - pentru asistații sociali    - 1 post 8 ore/zi lucrătoare;

Obiective de interes public:

 • 17. Pasaj Hotel

 • 18. Stadion Dunărea

 • 19. Faleza inferioară

 • 20. Sala Sporturilor


 • - 1 post 24 ore/zi;

 • - 4 posturi 24 ore/zi;

 • - 2 posturi 16 ore/zi;

 • - 1 post 24 ore/zi;


21. Parcul Rizer

- 1 post 24 ore/zi;

22. Parcul Libertății

- 1 post 24 ore/zi;

23. Orășelul Țiglina I

- 1 post 24 ore/zi;

24. Parc Grădina Publică

- 1 post 24 ore/zi;

25. Parc Turn TV

- 1 post 24 ore/zi;

26. Parc Micro 21, bl. D7 - L6

- 1 post 24 ore/zi;

27. Parc Micro 20, bl. B3 - B4 - D3 - D4

- 1 post 24 ore/zi;

28. Parc Micro 16, bl. Bujor 5

- 1 post 24 ore/zi;

29. Parc Micro 39C, bl. A9 - B9

- 1 post 24 ore/zi;

30. Parc Micro 39B, bl. J4 - T12

- 1 post 24 ore/zi;

31. Parc Micro 40, bl. D1 - Trefo

- 1 post 24 ore/zi;

32. Parc Micro 13 - ANL

- 1 post 24 ore/zi;

33. Parc Micro 20 - Piață

- 1 post 24 ore/zi;

34. Parc Micro 17, bl. K3

- 1 post 24 ore/zi;

35. Parc Micro 39A - Piață

- 1 post 24 ore/zi;

36. Parc Micro 39A, bl. K6

- 1 post 24 ore/zi;

Ordinea și liniștea publică 37. Se asigură cu un număr de 22 patrule a 2 gardieni publici și 1 comandant de grupă;

Obiective la care se asigură paza în baza Contractului de Asociere cu Clubul Dunărea

38. Patinoar


- 2 posturi 24 ore/zi;

Obiective la care se asigură paza în baza HCL nr. 321/30.10.2001

 • 39. Cimitir Eternitatea

  • - 6 posturi 24 ore/zi;

  • - 2 posturi 12 ore/zi;

  • - 4 posturi 24 ore/zi;

  • - 2 posturi 12 ore/zi;

  • - 4 posturi 24 ore/zi;

  • - 1 post 12 ore/zi;

  • - 2 posturi 24 ore/zi;

  • - 2 posturi 24 ore/zi;


 • 40. Cimitir Ștefan cel Mare

 • 41. Cimitir Sf. Lazăr

 • 42. Plaja Dunărea

 • 43. Lac Vânători

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe