Hotărârea nr. 600/2005

Aprobarea redeventei lunare in anul 2006, ce trebuie platita de S.C. CONSTRUCTII SI REPARATII SA Galati, pentru concesionarea bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 600

din 22 12 2005

privind: aprobarea redevenței lunare în anul 2006, ce trebuie plătită de S.C. CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 882/29 11 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile pct. III din anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.125, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă redevența lunară pe anul 2006, ce trebuie plătită de SC CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați, în sumă de 4 313 lei RON.

Art.2 - Până la sfârșitul trimestrului II 2006, valorile lunare ale redevenței vor fi reanalizate în raport cu natura și valoarea patrimoniului concesionat la acea dată.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 3 - Plata redevenței se va face trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Pentru neplata la termenele scadente se datorează dobânzi și penalități de întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei