Hotărârea nr. 595/2005

Schimbarea destinatiei locuintei sociale situate in Galati, str. Siderurgistilor nr.43, bloc GS1, ap.45, in locuinta

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 595 din 22 12 2005

privind: schimbarea destinației locuinței sociale situate în Galați, str. Siderurgiștilor

nr.43, bloc GS1, ap.45, în locuință

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.121 796/5 11 2005;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.64 din Legea nr.114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă schimbarea destinației locuinței sociale situate în Galați, str.

Siderurgiștilor nr.43, bloc GS1, ap.45, în locuință

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei