Hotărârea nr. 594/2005

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati, pe anul 2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.594 din 22 12 2005

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați, pe anul 2005

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.128 488/20 12 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.15, alin.2 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale , actualizată;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Administrația Piețelor Agroalimentare SA Galați, pe anul 2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei