Hotărârea nr. 592/2005

Aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public Administrarea Domeniului Public la activitatea de deszapezire in iarna 2005-2006

H O T Ă R Â R E A nr. 592 din 22 12 2005

privind aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public Administrarea Domeniului Public la activitatea de deszăpezire în iarna 2005 - 2006

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.125 762/13 12 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “i” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă tarifele practicate de Serviciul Public Administrarea Domeniului Public la activitatea de deszăpezire în iarna 2005 - 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Începând cu 01 01 2006 tarifele prevăzute la art.1 se modifică în funcție de indexările salariale acordate personalului din sectorul bugetar.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEX Ă

la HCL nr.592/22 12 2005

DESZĂPEZIRE MANUALĂ ȘI MECANICĂ -S.PA.D.P. 2005-2006

 • 1. ÎMPRĂȘTIEREA MANUALĂ A MATERIALULUI ANTIDERAPANT

 • a) tractor U650 cu remorcă                        30,40 lei/ora

 • b) tractor U 445                                    20,70 lei/ora

b) muncitori deservire 4,20 lei/ora

 • 2. DESZĂPEZIRE MECANICĂ CU UTILAJE UȘOARE

a) pluguitul și periatul zăpezii cu tractor U650  29,20 lei/ora

b) pluguitul cu tractor U 445                     21,60 lei/ora

 • 3. CURĂȚATUL MANUAL AL GHEȚII

  Nr. crt.

  Grosime gheață

  (m)

  Tarif orar

  (lei/ora)

  Norma

  Ore/om/mp

  Tarif

  lei/mp

  1.

  0,00- 0,03

  4,20

  0,1

  0,42

  2.

  0,03- 0,05

  4,20

  0,133

  0,56

  3.

  0,05- 0,07

  4,20

  0,2

  0,84

  4.

  0,07- 0,1

  4,20

  0,4

  1,68

 • 4. STAȚIONARE UTILAJ DESZĂPEZIRE    (manopera mecanic) 5,00 lei/ora

Cota de cheltuieli indirecte se menține în limita aprobată de Consiliul Local Galați pentru lucrările de întreținere a zonelor verzi, respectiv de 17,4 %.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe