Hotărârea nr. 591/2005

Acordarea unor ajutoare de urgenta

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.591 din 22 12 2005

privind acordarea unor ajutoare de urgență

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.128 858/20 12 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 53 din HG nr.1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile HCL nr.522/2003 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plată a cheltuielilor de întreținere pentru persoanele cuprinse în tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 591.doc

ANEXĂ la HCL nr..591/22 12 2005

TABEL CU FAMILIILE

CARE SE INCADREAZA PREVEDERILE HCL 522/2003

Nr

crt

NUME /

PRENUME

ADRESA

Istoric social

CATEGORIA SOCIALA

VENITURI lei

SUMA DATORATA

(RON)

Plan de interventie

Familie monoparen tală

Copii fără părinți

Persoane varstnice

Familii cu multi copii

total

Pe membru de familie

1.

GHEORGHE

ROZALIA

Str.

Siderurgiștilor

nr. 50, bl. Cămin 2, ap. 5

GHEORGHE

ROZALIA - 74 ani, pensionară de urmaș, văduvă -are 8 copii din care 7 au situații materiale precare Este chiriașă - nu are datorii la chirie

  • - Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

  • - acordarea serviciilor de consiliere psihologică pentru depășirea situației de criză

x

152

152

1.200

2.

DUDA NELIA

Str. Strungarilor nr.

6, bl. W, ap.

73

DUDA NELIA - 46 ani, persoană cu handicap gr. II

Locuiește        în

apartamentul fratelui

Nu      a     fost

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea

x

150

150

3.400

căsătorită, nu are copii

excluderii si marginalizarii sociale acordarea serviciilor de consiliere psihologică pentru depășirea situației de criză

3.

NEAGU

GHEORGHE

Str.

Siderurgiștilor

nr. 30, bl.

SD4C, ap.10

Neagu Gheorghe -65 ani, pensionar , căsătorit, afecțiuni multiple cronice -necesită tratament lunar

Neagu Neculina -soție - 62 ani, pensionară pe caz de boală - gradul III -       cataracctă,

hipoacuzie,, diabet Neagu Mădălina -nepoată luată în plasament de 12 ani - părinții au părăsit-o în grija bunicilor - elevă la Școala generală nr.

13

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale - acordarea serviciilor de consiliere psihologică pentru depășirea situației de criză -Prevenirea abandonului scolar

x

432

146

3.000

4.

PATRICHE

MIHAI

Micro 40, bl. B, ap. 101

Patriche Mihai - 65 ani - pensionar pe caz de boală -necăsătorit, nu are copii

Locuiește cu chirie într-o garsonieră -nu are datorii la chirie

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

X

88

88

1.500

sociale

5.

LUCA ELENA BIANCA

Str. Oltului nr.

16, bl. C12,

ap. 47

Luca Elena Bianca —18 ani - elevă în clasa a XII -a la Liceul      Teoretic

“Emil Racoviță” -este orfană de ambii părinți Solicită să fie ajutată să-și achite datoriile la plata întreținerii - datorii care s-au acumulat din cauza   stării

precare         de

sănătate a mamei -pentru a putea să cumpere apartamentul proprietatea Primăriei,   evitând

astfel evacuarea

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale prin evacuarea din apartament Prevenirea abandonului scolar

x

173

173

1.000

6.

DIACONU

VIORICA

Str. I. Fernic , bl. N17, ap. 87

Diaconu Viorica -51 ani, divorțată din 1989, este nagajată ca însoțitor pentru fiul Săraru Marian -persoană       cu

handicap gradul I Săraru Vasilică -fiu - 18 ani, elev în anul III la Școala Profesională « Simion Mehedinți «

Săraru Mihaela -fiică, 16 ani, elevă în clasa a X-a la Liceul      « Elena

Doamna »

Săraru Marian - fiu-17 ani, persoană cu handicap gradul I din naștere

D-na Diaconu mai are      o      fiică

căsătorită, 3 copii în întreținere - o ajută în limita posibilităților

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale Prevenirea abandonului scolar

- acordarea unui ajutor finaciar pentru procurarea medicamentelor necesare tratamentului

x

412

103

1.032,47

7.

RADU

COSTEL

Str. Lăcătușilor

nr. 9, bl. R1,

ap. 9

Radu Costel - 42

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale Prevenirea

x

373,

67

71

14.391,70

ani,        căsătorit,

pensionar pe caz de boală

Radu Aurica -soție - 40 ani - a lucrat la SC Ecosal Prest SA . Deoarece a avut     luați     în

plasament 2 nepoți (copiii unui frate

decedat) a trebuit să     renunțe la

servici

Radu Sava, Radu

abandonului scolar

Ciprian,      Radu

Sorin,       Radu

Florentina - copii -elevi la Școala de arte și meserii « Simion

Mehedinți », cursuri de zi

8.

BRATU

GEORGETA

Str.

Furnaliștilor

nr.1, bl. J3, ap.

11

Bratu Georgeta -65 ani, pensionară, văduvă, suferă de boli        specifice

vârstei - necesită tratament lunar -din          cauza

veniturilor insuficiente nu îl urmează

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale - acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu prin Agenția Comunitară de servicii sociale « Alternativa »

x

164

164

6.596,33

9

ADAM

ZAMFIR

Str. Regiment 11 Siret, bl. C19, ap. 34

Adam Zamfir - 72 ani,      pensionar,

văduv, suferă de boli        specifice

vârstei - HTA, reumatism

Spiridonescu

Nicolae - fiu - 47 ani, pensionat pe caz de boală -probleme psihice Între tată și fiu există conflicte pe fondul bolii fiului (nu-și   recunoaște

tatăl       și      și-a

schimbat numele de familie)

Nu    vrea    să

participe           la

cheltuielile casei, acestea rămânând în grija tatălui iar acesta nu face față deoarece trebuie să-și      cumpere

medicamente

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

  • - acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu prin Agenția Comunitară de servicii sociale « Alternativa »

  • - acordarea serviciilor de consiliere psihologică pentru stingerea conflictului între cei doi

x

312

157

5.000

10.

TRIFAN

IONEL

NICOLAE

b-dul Galați,

bl. X5, ap. 9

Trifan Ionel Nicolae -      34      ani,

beneficiază     de

salariul de însoțitor pentru sora Trifan Lenuța - persoană cu handicap gradul I, necăsătorit

Trifan Lenuța -soră -  29 ani,

necăsătorită, persoană       cu

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale - prevenirea rezilierii

x

320

160

7.069,04

handicap gradul I (sindrom Douwn)

Trifan Stroie - frate -36 ani, necăsătorit - nu locuiește la aceași adresă dar își ajută frații.

Părinții acestora au decedat - mama în 1995 iar tatăl în iulie 2005

Apartamentul    în

care locuiește d-na Trifan          este

proprietate a SC Mittal Steel primit de către tatăl ca locuință de serviciu. Datoriile la plata întreținerii      s-au

acumulat din cauza bolii tatălui

contractului de închiriere și evacuarea d-nei Trifan din spațiul de locuit

11

LUPU

PETRUȚA

DANIELA

Micro 21, bl.

D11, ap. 109

Lupu       Petruța

Daniela - 25 ani, a locuit în concubinaj cu Văduva Ion, care este arestat din 2004

Este beneficiară de ajutor         social

conform      Legii

416/2001

Are 4 copii în întreținere - din care 2 la școală Locuiește cu mama sa care este titulară

de contract

Solicită        ajutor

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale Prevenirea abandonului scolar.

- prevenirea rezilierii contractului de închiriere.

x

330

51

9.000

pentru plata datoriilor acumulate la întreținere pentru a nu fi evacuate

TOTAL 53.189,54 RON

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe