Hotărârea nr. 590/2005

Aprobarea pentru pensionari, elevi si studenti a reducerii cu 50% a costului abonamentelor pe transportul urban de calatori, pe o linie

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.590 din 22 12 2005

privind: aprobarea pentru pensionari, elevi și studenți a reducerii cu 50% a costului abonamentelor pe transportul urban de călători, pe o linie

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.120 928/29 11 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere art.176 din Legea învățământului nr.84/1995, republicată

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă pentru pensionari, elevi și studenți reducerea cu 50% a costului abonamentelor pe transportul urban de călători, pe o linie, pentru anul 2006.

Art.2 - Abonamentele eliberate conform art.1 sunt nominale, netransmisibile și nu se pot utiliza pe curse speciale.

De prevederile art.1 beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și învățământul particular acreditat, precum și pensionarii.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei