Hotărârea nr. 587/2005

Modificarea si completarea HCL nr.90/2005 referitoare la modificarea si completarea HCL 210/2004 privind stabilirea provizorie a impozitului pe terenurile aflate in folosinta unor contribuabili, fara contract de inchiriere/concesiune, utilizate in alte scopuri decât pentru agricultura si silvicultura, modificata si completata prin HCL nr.24/2004 si HCL nr.309/2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 587

din 22 12 2005

privind modificarea și completarea HCL nr.90/2005 referitoare la modificarea și completarea HCL 210/2004 privind stabilirea provizorie a impozitului pe terenurile aflate în folosința unor contribuabili, fără contract de închiriere/concesiune, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură și silvicultură, modificată și completată prin HCL nr.24/2004 și HCL nr.309/2005

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.128856/20 12 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2,lit. “f”, ”h” “g” și art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Pentru anul 2006 se mențin tarifele de închiriere prevăzute de HCL nr.90/2005 și HCL nr.309/2005, până la intrarea în vigoare a noului Cod fiscal.

Art.2 - Prelungirea termenului de clarificare a situației juridice a terenurilor în folosință prevăzut la art.2 din HCL nr.90/2005, de la 31 12 2005 la 31 12 2006.

Art.3 - Menținerea facilităților acordate la plata chiriei prin prelungirea termenului de amânare la plată a chiriei pentru societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local prevăzut la art. 2 din HCL nr.309/2005, respectiv a termenului de prezentare a documentației topografice cadastrale prevăzut la art. 3 din HCL nr.309/2005, de la 15.09.2005 la 15.03.2006.

Art..4 - Plata chiriei se face trimestrial, în rate egale, la termenele stabilite pentru impozitele și taxele locale. Pentru neplata la termenele scadente se percep dobânzi și penalități de întârziere calculate conform prevederilor legale în vigoare.

Art.5- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei