Hotărârea nr. 584/2005

Numirea unui consilier local in comisia pentru vanzarea, concesionarea ori inchirierea terenurilor din domeniul privat si concesionarea terenurilor din domeniul public al municipiului Galati destinate constructiilor, instituita conform HCL nr.14/19.07.2004

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.584

din 8 12 2005

privind: numirea unui consilier local în comisia pentru vânzarea, concesionarea ori închirierea terenurilor din domeniul privat și concesionarea terenurilor din domeniul public al municipiului Galați destinate construcțiilor, instituită conform HCL nr.14/19 07 2004

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Păun Ionuț Cosmin - consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.123 734/8 12 2005;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art.16 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se numește în comisia pentru vânzarea, concesionarea ori închirierea terenurilor din domeniul privat și concesionarea terenurilor din domeniul public al

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

municipiului Galați destinate construcțiilor, doamna consilier Tercu Tincuța, în locul domnului Turcu Mihai.

Art.2 - Art.1, alin.1, pct.2 din HCL nr.14/19 07 2004 se modifică corespunzător.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei