Hotărârea nr. 58/2005

Schimbarea destinatiei imobilului situat in Galati, Micro 21, b-dul Dunarea nr.23, bloc D8, ap.39, din locuinta in dispensar medical

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 58 din 10 02 2005

privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați,Micro 21, b - dul Dunărea nr.23, bloc D8, ap.39, din locuință în dispensar medical

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.13 088/8 02 2005h;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 64 Legii locuinței nr.114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în Galați,Micro 21, b -dul Dunărea nr.23, bloc D8, ap.39, din locuință în dispensar medical.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marat Andreea

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 58.doc