Hotărârea nr. 56/2005

Schimbarea destinatiei imobilului situat in Galati str. Eroilor nr.28 cu datele de identificare conform anexei, din locuinta in dispensar medical

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 56 din 10 02 2005

privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, str. Eroilor nr.28, cu datele de identificare conform anexei, din locuință în dispensar medical

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.13 088/8 02 2005h;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 64 Legii locuinței nr.114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă schimbarea destinației imobilului situat în Galați, str. Eroilor nr.28, cu datele de identificare conform anexei, din locuință în dispensar medical.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marat Andreea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 56.doc