Hotărârea nr. 554/2005

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor noi de investitii propuse pentru anul 2006

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 554 din 10 11 2005

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.110 256/1 11 2005 și raportul de specialitate nr. 102 350/11 10 2005 ;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 40, alin.1 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2006.

Documentațiile sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.554/10 11 2005

Documentații tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2006

 • i.Modernizare str. Brasov

Strada Brasov este amplasata in cartierul Micro 17 , face legatura intre str. Jiului si Prelungirea Brailei si are o lungime de 355 m.

In prezent strada este din pamint , prezinta numeroase denivelari care conduc la conditii dificile de circulatie a autovehiculelor. Strada este bransata la sistemul de alimentare cu apa a orașului printr-o conducta 0 8omm subdimensionata si cu durata normata de functionare depasita.Pe strada nu exista canalizare.

Prin proiect se urmareste imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa, evacuarea apelor uzate in sistem centralizat cu respectarea normelor in vigoare (sanitare, de transport si distributie, in conditii de siguranta).

Pentru asigurarea unor conditii optime de circulatie se impune modernizarea strazii; se va realiza o strada de categoria a-III-a, cu un sistem rutier corespunzator:-4cm beton asfaltic BA 16 -4 cm binder BAD25

-10cm macadam

-15 cm piatra sparta

-20cm balast

Reteaua de apa se va realiza din tuburi cu 0 150mm din fonta ductila ce se va bransa la retelele din str. Brailei si str. Jiului; conducta fiind dimensionata pentru consum menajer si incendiu, pe aceasta se vor monta si hidrantii de incendiu, care se vor marca la suprafata terenului prin placute indicatoare inglobate in masiv de beton.

La subtraversarea strazii Brailei conducta se va poza in tub de protectie 0 300 mm, delimitata intre 2 camine de vizitare echipate cu armaturi.

Pentru colectarea si evacuarea apelor uzate (menajere si pluviale) s-a prevazut un colector Dn 400 mm, PREMO, dimensionat pentru consum menajer si pluvial.

Pe colectorul Dn 400mm s-au prevazut camine de vizitare in intersectii ,pe traseu, si la racordarea in colectorul existent. Colectorul fiind dimensionat pentru consum menajer si pluvial la acesta se vor racorda gurile de scurgere cu sifon si depozit, prin racorduri 0 200mm HOBAS .

Racordarea acestora la colectorul de canalizare se va realiza numai in dreptul caminelor de vizitare.

La executia lucrarilor se vor mentine in functiune toate bransamentele consumatorilor , iar cele afectate se vor reface la starea initiala.

Dupa executia retelei de apa si legarea tuturor consumatorilor se va trece la dezafectarea conductei vechi.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -1.298.773,5 RON

 •  din care C+M         -1.098.697RON

 •  capacitati:

-lungime carosabil L=355 ml

-retea canalizare-tub 0 200 mm, 1=130 ml -colector canalizare 0 400 mm, 1=370m1 -retea apa rece-0 90mm, l=90 ml

- 0 150 mm, l=380ml -branșamente apa rece 0 3A”, l=365 ml.

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

 • 2.Consolidare clădire statie repompare si anexe Filesti -Galati

Statia de repompare si anexe Filesti se afla in cartierul Micro 13B, pe str. 9 Mai.

Prin expertiza elaborata se propune consolidarea cu scopul aducerii in stare de siguranta a obiectelor de constructii , in vederea eliminarii riscurilor de pierderi materiale si umane.

Pentru hala industriala cu buzunare si pod rulant se propun urmatoarele:

-latirea rostului de tasare corespunzator pe zona adiacenta Pavilionului social-administrativ

-montarea de opritori la calea de rulare a podului rulant la capetele caii de rulare

-repararea fisurilor in elementele neportante prin metode traditionale, rigidizarea parapetilor halei prin camasuire.

Pentru pavilionul Social-Administrativ se propun urmatoarele:

-crearea rostului de tasare fata de Statia de transformare 6kv

-consolidarea cladirii cu benzi verticale si orizontale impreuna cu remedierea prin solutii clasice a defectelor locale (fisuri, crapaturi)

Pentru Statia de transformare 6 KV se propun urmatoarele:

-practicarea de rost antiseismic si de tasare prin dublarea peretilor fata de pavilionul social-administrativ

-latirea talpilor fundatiilor

-refacerea tasarii zidariei si injectarea fisurilor

-camasuirea peretilor portanti

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -433.464 RON

 •  din care C+M         - 388.756,9 RON

 •  capacitati:-suprafata teren S=370,56 mp

-hala industriala cu buzunare si pod rulant -pavilion social-administrativ -statie de transformare 6KV

Durata de realizare a investitiei este de 36 luni.

3.Semaforizare intersectie bd. G. Cosbuc-str. Aurel Vlaicu-str. Stelei

Intersectia dintre bd. G. Cosbuc, str. Aurel Vlaicu si str. Stelei este amplasata in zona nordica a orasului. Aceasta intersectie este una din cele doua porti principale de patrundere din bulevardul G. Cosbuc (cartierele Micro 13 , Micro 14, Micro 38, Micro 39 si Micro 40).

Bulevardul G. Cosbuc este o strada de categoria a II, are 14 m latime carosabil, iar strada Aurel Vlaicu este o strada de categoria a II, cu carosabil de 7 m latime, cu imbracaminte asfaltica.

Strada Stelei este strada de categoria a IV cu carosabil de 6 m latime cu imbracaminte asfaltica.

Fluxurile predominante sunt cele de pe bd. G. Cosbuc (ambele sensuri) , urmat de fluxul de patrundere din str. Aurel Vlaicu in bd. G. Cosbuc spre str. Brailei .

Fluxul din str. Stelei este foarte redus si relatia poate iesi de sub influenta semaforului. In urma recensamintului efectuat, a rezultat ca prin intersectie trec 2487 vehicule etalon /h.

Prin proiectare se prevede semaforizarea aeriana a intersectiei cu semnale luminoase in 3 timpi.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -161.186,8 RON

 •  din care C+M         -144.146 RON

 •  capacitati:-automat de dirijare a circulatiei tip ADC 3-1 buc

-corp semafor cu 4 lampi pentru vehicule tip 4S4-4 buc -corp semafor cu 2 lampi de halogen pentru pietoni tip 2S2-6 buc

-corp cu lumina intermitenta cu o lampa cu halogen-4 buc -cronometru electric pentru conducatori auto cu LED-2buc

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

4.Semaforizare intersecție str. A. Saligny-str. Siderurgistilor

Intersectia str. Anghel Saligny cu str. Siderurgistilor este o intersectie in X sub un unghi de 480 intre o strada de categoria a-I-a si o strada de categoria a-III-a.

Strada Siderurgistilor este o strada de categoria I, avind un carosabil de 21m latime in care este cuprinsa o cale dubla de tramvai, zona centrala (cu linie de tramvai) avind 6,5 m latime , fiind pavata cu pavele normale.

La sud de intersectie strada A Saligny are un carosabil de 7m latime , cu cale de tramvai pe partea dreapta a strazii (sens spre Stadionul Otelul).

La nord de intersectie, strada A. Saligny are 10m latime si cale dubla de tramvai pe partea stinga a strazii ( sens spre Piata I. C. Frimu).

Traficul pe str. Siderurgistilor este pendular (in orele diminetii fluxul predominant este spre combinatul siderurgic, iar dupa orele amiezii, fluxul predominant este spre str. Brailei).

In urma recensamantului efectuat, a rezultat ca prin intersectie trec 1857 vehicule etalon/h.

In prezent circulatia auto si pietonala in zona se desfasoara defectuos si este necesara semaforizarea intersectiei.

S-au prevazut montarea dispozitivelor de cronometrare a timpilor aferenti culorilor rosu si negru. Au fost prevazute lucrari completare de drumuri, insule de directionare a fluxurilor auto si rampe speciale pentru persoanele cu handicap locomotor.

Prin proiectare se prevede semaforizarea aeriana a intersectiei cu semnale luminoase in 3 timpi in vederea cresterii capacitatii de trafic si a sigurantei circulatiei vehiculelor si pietonilor.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -197.537,9 RON

 •  din care C+M         -173.820 rOn

 •  capacitati:-automat de diijare a circulatiei tip ADC 3-1 buc

-corp semafor cu 4 lampi pentru vehicule tip 4S4-6 buc -corp semafor pietonal cu miscarec-a-2S2 -8 buc -cronometru vehicule alimentare-2buc -corp de lumina intermitenta-4 buc

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 5. Modernizare str. Bucovinei

Strada Bucovinei este situata in zona de nord-vest a municipiului Galati , face legatura intre str. Rizer si bd. G. Cosbuc si are o lungime de 625 m. In prezent trotuarele sunt realizate din imbracaminte asfaltica asternuta pe un strat din beton de ciment prezentind crapaturi, exfolieri ale asfaltului si denivelari de pina la 25-35 cm. Pavajul de pe carosabil prezinta numeroase deficiente (denivelari, dislocari).

Bordurile din beton prefabricat, mozaicate, atit cele mari cit si cele mici sunt deteriorate.

Strada are doua conducte de apa montate in canivou cu durata de serviciu expirata. Pe strada sunt doua colectoare de canalizare: unul amplasat intre liniile de tramvai cu o uzura foarte avansata, iar celalalt pozat pe partea caselor cu numere pare, la o adincime foarte mare.Pentru asigurarea unor conditii optime de circulatie se impune modernizarea strazii. Prin proiect se prevede realizarea unei strazi de categoria a-III-a,cu un carosabil de 8 m latime, pastrindu-se calea de tramvai pe mijlocul strazii, cu realizarea unui sistem rutier corespunzator. Pe cite 1,35m de o parte si de alta a liniei de tramvai carosabilul va avea un sistem rutier cu imbracaminte asfaltica. Se va desface trotuarul actual si se va face unul nou cu casete pentru arbori.

Prin proiectare s-a prevazut montarea a doua conducte de serviciu (din polietilena de inalta densitate 0 110 si respectiv 0^200 montate in canale de protectie). Se vor inlocui toate bransamentele cu teava din polietilena 0 ^”-3/4”, iar in punctul de racord se prevad robineti de concesie.

Se vor dezafecta ambele colectoare si se vor monta doua colectoare de serviciu (HOBAS Dn 40cm, Dn 60cm) care sa preia racordurile de canalizare de la toate locuintele, cu racordare in colectorul din str. Rizer.

Toate racordurile de canalizare se vor inlocui cu tuburi din polipropilena Dn 160mm. Conductele de apa si canalizare se vor executa pe un pat de nisip de 10 cm grosime si se vor acoperi cu un strat de nisip de 10cm.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -6.161.782 RON

 •  din care C+M          - 5.630.462,6 RON

 •  capacitati:

-lungime carosabil L=625 ml -retea canalizare-Dn 40cm; Dn 60cm; L=650 ml -conducta apa, 0îiomm, L=370ml

Durata de realizare a investitiei este de 24 luni.

 • 6. Reabilitare retele str. Tecuci intre bd. G. Cosbuc-str. 1 Decembrie 1918

Prin proiectare se urmareste imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa existent din zona precum si crearea unui colector de canalizare a carui sectiune si debit poate prelua apele uzate de la blocurile din zona si apele meteorice aferente bazinului. Imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa din zona va consta atit din inlocuirea conductelor magistrale 0 400 si 0 35omm cuprinse intre bd. G. cosbuc si str.

Crizantemelor cit si inlocuirea conductelor de serviciu 0 2oomm si crearea unor punti intre conducta de serviciu si magistralele de apa din zona (0 600mm si 0 800mm).

Prin proiect se prevede realizarea unui colector de canalizare nou ce reprezinta o necesitate intrucit retelele existente sunt subdimensionate, pozate la adincimi mici pentru a putea fi descarcat in mai multe puncte ale sistemului de canalizare existent din zona. Sistemul de canalizare fiind defectuos in zona, amplasat la adincimi mici avind tronsoane vechi si deteriorate se prevede inlocuirea lor dupa cum urmeaza:

-inlocuirea canalizarii pe tronsonul Basarabiei-G. Cosbuc cu un colector de canalizare cu descarcare in colectorul existent din bd. G. Cosbuc

-inlocuirea tronsonelor de canalizare existente cuprinse intre str. Basarabiei-1 Decembrie 1918 cu un colector nou , care sa preia debitele apelor uzate de la blocuri si retelele de canalizare de pe strazile adiacente.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -4.100.879,57RON

 •  din care C+M          - 3.742.012 RON

 •  capacitati:

-retea canalizare l=1060m, Dn 120, Dn 80, Dn60, Dn40, PAFSIN -retea apa:retea servici L=1050m, 0 200mm-PEID -retele magistrale L=610m, 0350mm, 0 400mm,0600, Fd-OL -bransamente L=400m, 03/4”-1”, PEID

Durata de realizare a investitiei este de 24 luni.

 • 7. Deviere retea apa Dn30omm, str. Lozoveni nr. 183

Pe terenul proprietate privata situat in str.Lozoveni nr.183 se afla o conducta de alimentare cu apa Dn 300, cu bransare in str.Lozoveni si bd.G.Cosbuc, care alimenteaza consumatorii de pa aceasta strada. Prin proiectare se prevede devierea conductei de pe amplasamentul susmentionat, pe domeniul public .

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției -164.132 RON

 •  din care C+M         -145.077 RON

 •  capacitati:

-scurgere camin vane-polipropilena, L=5m -retea apa:Dn 300mm, L=245 m-polietilna PE 80, SDR11

Durata de realizare a investitiei este de 2 luni.

 • 8.Reparatii capitale conducta apa str. Logofăt Tautu

Strada Logofat Tautu este situata in zona centrala a municipiului Galati si are in prezent o conducta de apa OL Dn 100mm si un colector de canalizare Premo Dn 400mm si are o lungime de 170ml. Datorita starii avansate de corodare a conductei de otel , deselor avarii se vor prevedea urmatoarele:

-realizarea unei conducte de apa provizorie din PEID 63 mm cu racorduri flexibile pentru fiecare bransament in parte

-inlocuirea conductei OL Dn 100 mm cu o conducta de serviciu din PEID PE 80, Dn 90 mm

-refacerea bransamentelor existente

-refacerea carosabilului

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investitiei -143.723,77 RON

 •  din care C+M          -129.578,2 RON

 •  capacitati:-lungime strada L=170 ml

-retea apa L=170m, PEID Dn 110mm

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni.

 • 9. Modernizare Piata Agroalimentara Tiglina I etapa I

In aceasta etapa este prevazut a se realiza o hala - Complex Comercial care va cuprinde mai multe spatii comerciale si va concentra toate tarabele si chioscurile existente acum in piata.

Hala va avea parter si demisol fiecare avand 750 mp va fi amplasata pe un teren consolidat - perna de material omogen.

Solutia constructiva:

Fundatia - talpi din beton armat

Structura de rezistenta:

demisol - diafragme/cadre si planseu din beton armat parter - diafragme/cadre din beton armat acoperis - structura metalica: sarpanta metalica si invelitoare din panouri termoizolante

inchideri - tamplarie aluminiu/P.V.C si geam termopan si zidarie de caramida

compartimentări - panouri de aluminiu/P.V.C. cu excepția grupurilor sanitare

finisaje exterioare - placaje ceramice si tencuieli decorative finisaje interioare - adecvate functiunii inaltimea la cornisa ~ 3,50 ml inaltimea maxima ~ 8,00 ml

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •    valoarea totala a investiției - 2.347.633,75 (august) RON

 •    din care C+M          - 2.004.894,8 (august) RON

 •    capacitati:-aria construita parter 750 mp;

-demisol 750 mp -platforme si aleei 500 mp -regim inaltime: corp I - S+P -retea apa - 01 ¥2 -1 -PEID -retea canalizare Dn 300 mm

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

Documentatiile investitiilor enumerate mai sus sunt intocmite in faza studiu de fezabilitate,iar valorile sunt stabilite in preturi octombrie 2005.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin