Hotărârea nr. 553/2005

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.193/17.03.2005 referitoare la concesionarea fara licitatie publica, doamnei Tuchel Florentina Marcela, cabinetul medical individual cu suprafata exclusiva de 16,32 mp si suprafata de 50,86 mp reprezentand cota parte indiviza din suprafata in folosinta comuna totala a imobilului, pe durata de 2 ani si 1 luna, incepand cu 1.04.2005, cu specialitatea medicina generala (de familie), amplasat la parterul imobilului Dispensar 1, 2, 3 pediatrie, situat in Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 1

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.553

din 10 11 2005

privind modificarea și completarea art.1 al HCL nr.193/17 03 2005 referitoare la concesionarea fără licitație publică , doamnei Tuchel Florentina Marcela, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 16,32 mp și suprafața de 50,86 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 2 ani și 1 lună, începând cu 1 04 2005, cu specialitatea medica generală (de familie), amplasat la parterul imobilului Dispensar 1, 2, 3 pediatrie, situat în Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 1

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 110726/2 11 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HG nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile art. 9, alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr. 193/17 03 2005, care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică, doamnei Tuchel Florentina Marcela, cabinetul medical individual cu suprafața exclusivă de 16,32 mp și suprafața de 50,86 mp reprezentând cota parte indiviză din suprafața în folosință comună totală a imobilului, pe durata de 7 ani și 1 lună, începând cu 1 04 2005, cu specialitatea medica generală (de familie), amplasat la parterul imobilului Dispensar 1, 2, 3 pediatrie, situat în Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 1.”

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei