Hotărârea nr. 55/2005

Modificarea art.1 din HCL nr.232/17.07.2001 privind atribuirea directa a bunurilor proprietate publica a municipiului Galati, SC CONSTRUCTII SI REPARATII SA

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 55 din 10 02 2005

privind modificarea art.1 din HCL nr.232/17 07 2001 privind atribuirea directă a bunurilor proprietate publică a municipiului Galați, Sc CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.123 144/21 12 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.40 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.232/17 07 2001 care va avea următorul cuprins;

“Art.1- Se aprobă atribuirea directă a bunurilor proprietate publică a municipiului Galați, prevăzute în anexele 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, printr- un contract de concesiune încheiat pe o durată de 7 ani, între Consiliul Local Galați și SC Construcții și Reparații SA Galați. “

Art.II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marat Andreea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 55.doc