Hotărârea nr. 539/2005

Acceptul trecerii din domeniul public al municipiului Galati in domeniul public al statului, a imobilului situat in Galati, str. Portului nr.57, in care functioneaza Inspectoratul Scolar al Judetului Galati si Agentiei Teritoriale a Taberelor si Turismului Scolar Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 539

din 10 11 2005

privind: acceptul trecerii din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al statului, a imobilului situat în Galați, str. Portului nr.57, în care funcționează Inspectoratul Școlar al Județului Galați și Agenției Teritoriale a Taberelor și Turismului Școlar Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.107 604/25 10 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 9, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se acceptă trecerea din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al statului, a imobilului situat în Galați, str. Portului nr.57, în care funcționează Inspectoratul Școlar al Județului Galați și Agenției Teritoriale a Taberelor și Turismului Școlar Galați.

Art.2 - Hotărârea va fi înaintată Prefectului Județului Galați în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei