Hotărârea nr. 533/2005

Acceptul trecerii din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Oficiul National pentru Refugiati in domeniul public al municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati, a unui teren in suprafata de 812,82 mp

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 533 din 10 11 2005

privind acceptul trecerii din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Oficiul Național pentru Refugiați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, a unui teren în suprafață de 812,82 mp

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 112 770/8 11 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.9 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se acceptă trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Oficiul Național pentru Refugiați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați, a unui teren în suprafață de 812,82 mp.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Hotărârea va fi înaintată Prefectului Județului Galați în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R

Grigore Matei