Hotărârea nr. 531/2005

Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Medico-Social Galati si desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Consiliul Consultativ

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 531

din 10 11 2005

privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Medico - Social Galați și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Consultativ

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator :Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.109 488/31 10 2005;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile HG nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială , precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată de HG nr.1 007/2005;

Având în vedere prevederile HG nr.412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico -socială;

Având în vedere prevederile Instrucțiunilor nr.507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico - socială, aprobate prin HG nr.412/2003;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Medico - Social Galați prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2 — Se aprobă desemnarea domnului consilier Manoliu Mihai în Consiliul Consultativ al Centrului Medico Social Galați.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA

la HCL nr.531/10 11 2005

SECTIUNEA I.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI MEDICO-SOCIAL GALATI

Art.1 - (1) Centrul Medico-Social Galati, cu sediul in str. Domneasca nr.160, Galati, Jud.Galati, este o institutie de asistenta sociala de interes local cu personalitate juridica, care are rolul de a asigura pe plan local aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta medico-sociala a persoanelor adulte prin cresterea sanselor recuperarii si integrarii acestora in familie ori in comunitate si de a acorda sprijin si asistenta pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea acestor personale.

- (2) Centrul Medico-Social Galati este o institutie rezidentiala, care asigura ingrijire temporara sau permanenta pentru bolnavii cronici cu domiciliul in Municipiul Galati care necesita ingrijire medicala permanenta, supraveghere si tratament, ce nu se poate realiza la domiciliu. Se mai pot interna persoane care nu au rude, nu au locuinta, cu venituri foarte mici sau deloc sau ai carei membrii de familie sunt bolnavi, prea batrani pentru a-i ingriji, plecati din oras, tara, si persoanele cu handicap care au nevoie de protectie speciala . De asemenea si acele situatii deosebite rezultate din anchetele sociale ale unitatii sau serviciului de specialitate a Primariei.

Internarea se face la recomandarea comisiei de analiza a cererilor de internare .

Art.2 - Contributia de intretinere pentru fiecare persoana asistata, precum si modul de stabilire al nivelului contributiei datorata de persoana asistata sau de sustinatorii legali ai acesteia, se va statabili prin hotarare a Consiliului Local Galati in conformitate cu prevederile legale in vigoare,respectiv costul mediu lunar de intretinere.

a.     costul mediu lunar de intretinere, este stabilit la nivelul cheltuielilor medii

lunare ale anului precedent pentru hrana, intretinere si gospodarie,obiecte de inventar,echipament si cazarmament,

b.     contributia de intretinere datorata de persoanele asistate se stabileste in

functie de costul mediu de intretinere aprobat la alin.(a)conform metodologiei prevazute in anexa.

Art.3 - In vederea atributiilor ce ii revin, Centru Medico-Social Galati indeplineste functia de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare implementarii politicilor si strategiilor privind asistenta medico-sociala a persoanelor adulte, precum si prevenirea marginalizarii sociale a acestora.

Art.4 - Principiile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale de catre centru sunt urmatoarele :

 • a) principiul respectarii drepturilor si demnitatii omului;

 • b) principiul asigurarii autodeterminarii si intimitatii persoanelor beneficiare;

 • c) principiul asigurarii dreptului de a alege;

 • d) principiul abordarii individualizate si centrarii pe persoane ;

 • e) principiul participarii persoanelor beneficiare;

 • f) principiul cooperarii si parteneriatului;

 • g) principiul recunoasterii valorii fiecarei persoane;

 • h) principiul abordarii comprehensive, globale si integrate;

 • i) principiul orientarii pe rezultate;

 • j) principiul imbunatatirii continue a calitatii ;

 • k) principiul combaterii abuzului asupra persoanelor beneficiare, in cadrul institutiilor.

Art.5 - Structura organizatorica a centrului, numarul de posturi si categoriile de personal se aproba prin hotarare a Consiliului Local Galati.

Art.6 -Salarizarea personalului se stabileste potrivit legislatiei aplicabile functionarului public si personalului contractual din sectorul bugetar.

Art.7 - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii se aproba de catre Consiliul Local. Cheltuielile curente si de capital se asigura din venituri poprii si din subventii acordate din bugetul local pentru asigurarea serviciilor sociale, in conditiile legii, pentru cheltuieli de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari, dotari independente. Veniturile proprii sunt asigurate din :

 • a) sume decontate de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate pentru serviciile medicale furnizate pa baza de contract, conform contractelor cadru de acordare a asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate;

 • b) contributiile personale ale beneficiarilor sau / si a intretinatorilor acestora, dupa caz;

 • c) donatii, sponsorizari sau alte contributii din patrea persoanelor fizice ori juridice din tara si din strainatate;

 • d) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

 • e) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.8 - (1) Conducerea centrului este asigurata de un director, a carui activitate este sprijinita de un consiliu consultativ.

 • (2) Postul de director al centrului se ocupa prin concurs sau, dupa caz, prin examen, in conditiile legii.

 • (3) Candidatii pentru ocuparea postului de director trebuie sa fie absolventi cu diploma de invatamant superior in domeniul stiintelor socio-umane, juridice, medicale, administrative sau economice, cu o vechime in domeniu de cel putin 3 ani.

 • (4) Comisia de concurs sau, dupa caz, de examinare se stabileste prin dispozitie a Primarului Municipiului Galati.

Art.10 - (1) Directorul centrului asigura coordonarea, indrumarea si conducerea executiva a acestuia si raspunde de buna functionare si administrare in indeplinirea atributiilor ce-i revin.

 • (2) In exercitarea atributiilor ce-i revin, directorul Centrului Medico-Social emite decizii.

Art.11 - Directorul centrului îndeplinește, in condițiile legii, următoarele atribuții principale :

 • a) reprezinta centrul in relatiile cu autoritatile si institutiile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate, precum si in justitie ;

 • b) exercita atributiile ce-i revin centrului in calitate de persoana juridica ;

 • c) exercita functia de ordonator de credite;

 • d) intocmeste proiectul bugetului propriu al centrului si contul de incheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii consiliului consultativ ;

 • e) numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul centrului, in conditiile legii ;

 • f) controleaza activitatea personalului si aplica sanctiunile disciplinare sau recompensele corespunzatoare, in conditiile legii;

 • g) intocmeste raportul anual de activitate;

 • h) elaboreaza rapoartele generale privind activitatea centrului, stadiul implementarii obiectivelor si intocmeste informari pe care le prezinta Consiliului Local sau, dupa caz, consiliului consultativ;

 • i) elaboreaza si implementeaza proiecte care au ca scop imbunatatirea activitatii de asistenta medico-sociala in institutie;

 • j) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire si perfectionare ;

 • k) colaboreaza cu forme organizate ale societatii civile la actiuni care vizeaza ameliorarea asistentei sociale a grupurilor vulnerabile;

 • l) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege;

Art.12 - (1) Consiliul consultativ este alcatuit din 7 membri, dupa cum urmeaza :

 • a) un reprezentant al Primariei Galati si unul din partea Casei de Asigurari Sociale de Sanatate Galati;

 • b) 2 reprezentanti ai beneficiarilor;

 • c) un reprezentant al Consiliului Local Galati;

 • d) 2 reprezentanti alesi de catre si din cadrul organizatiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale si din unitatea administrativ teritoriala pe a carei raza functioneaza institutia;

 • (2) Membrii consiliului consultativ nu beneficiaza de indemnizatie.

 • (3) Consiliul consultativ se intruneste in sedinte ordinare trimestriale, la convocarea directorului, precum si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.

 • (4) Reprezentantii prevazuti la alin. (1) lit. a) si c) sunt desemnati conform prevederilor legale de catre Primaria Galati, Casa de Asigurari Sociale de Sanatate Galati si Consiliul Local Galati, in cadrul carora acestia isi desfasoara activitatea.

 • (5) Reprezentantii prevazuti la alin. (1) lit. b) sunt desemnati , anual sau ori de cate ori este necesar de catre beneficiarii serviciilor sociale furnizate in institutiile respective sau, dupa caz, de reprezentantii legali ai acestora.

 • (6) Desemnarea membrilor consiliului consultativ, precum si activitatea acestuia se realizeaza cu respectarea dispozitiilor legale privind eliminarea conflictului de interese.

 • (7) Consiliul consultativ indeplineste urmatoarele atributii principale :

 • a) avizeaza proiectul bugetului institutiei;

 • b) avizeaza structura organizatorica si numarul de personal;

 • c) analizeaza activitatea institutiei si propune masuri si programe de inbunatatire a activitatii;

 • d) avizeaza statul de functii si salarizarea personalului;

 • e) aproba programele de activitate;

 • f) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin hotarare a autoritatilor locale, respectiv Consiliul Local Galati si Primarul Municipiului Galati.

 • (8) Sedintele sunt validate in cazul in care sunt prezenti cel putin 5 membri ai consiliului consultativ.

Art.13 - Sanctionarea disciplinara sau eliberarea din functie a directorului, precum si a celorlalte persoane cu functii de conducere se face in conditiile legii.

Art.14 - Activitatea de control asupra centrului se exercita in conditiile legii.

Art.15 - (1) Centrul Medico Social Galati are urmatoarele atributii :

 • a) asigura furnizarea serviciilor sociale in interesul beneficiarului si in baza contractului incheiat cu acesta, precum si intretinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si a bunurilor din dotare;

 • b) asigura furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fara gazduire;

 • c) asigura asistenta medicala curenta;

 • d) intocmeste proiecte si programe proprii care sa asigure cresterea calitatii activitatii, potrivit politicilor si strategiilor nationale, judetene si locale;

 • e) organizeaza activitati de socializare in vederea relationarii beneficiarilor cu mediul exterior institutiilor;

 • f) organizeaza activitati de ergoterapie in raport cu restantul functional al persoanelor asistate;

 • g) acorda asistenta si sprijin de specialitate in vederea prevenirii situatiilor ce pun in pericol siguranta persoanelor asistate ;

 • h) dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii, institutii si orice forme organizate ale societatii civile, in conditiile legii, in vederea diversificarii serviciilor sociale furnizate;

 • i) asigura consiliere si informare atat familiilor, cat si asistatilor, privind problematica sociala (probleme familiale, psihologice, etc.);

 • j) intervine in combaterea institutionalizarii ca posibilitate de abuz din partea familiei ;

 • k) intervine in sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice ale persoanelor asistate ;

 • l) promoveaza dezinstitutionalizarea prin strategii specifice ;

 • m) elaboreaza carta drepturilor, specifica tipurilor de beneficiari carora li se adreseaza;

 • n) asigura indeplinirea masurilor de aducere la cunostinta atat personalului, cat si beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare si functionare.

 • (2) Centrul Medico - Social Galati asigura servicii specializate in scopul mentinerii, refacerii sau dezvoltarii capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala, avand ca obiectiv gazduirea, ingrijirea, recuperarea, reabilitarea si reinsertia sociala a asistatilor.

Art.16 - (1) Pot obtine calitatea de asistat al centrului, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite, persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

 • a) varsta minima: 18 ani ;

 • b) domiciliul in Municipiul Galati;

 • c) nu are spatiu corespunzator de locuit sau mentinerea la domiciliu nu este posibila din motive socio-medicale ;

 • d) starea psihica si fizica sa ii permita insertia in colectivitate;

 • e) nu si-a instrainat de buna voie locuinta inainte de depunerea cererii de internare;

 • f) necesita ingrijire specializata din punct de vedere medical;

 • g) nu are familie sau sustinatori legali, iar in cazul in care exista sustinatori legali, acestia nu-si pot indeplini obligatiile de intretinere datorita starii de sanatate , situatiei economice sau sarcinilor familiale ;

 • h) sa aiba referinte bune din partea comunitatii (sa nu fie cunoscut cu antecedente personale - violenta, consum de alcool, etc.).

 • (2) Internarea se face pe perioada nedeterminata dar nu are caracter definitiv.

 • (3) Au prioritate la internare persoanele care se afla intr-una din situatiile urmatoare :

 • - veteran de razboi ;

 • - urmas de veteran de razboi ;

 • - deportat ;

 • - fosti detinuti politici ;

 • - diagnosticat de medicul de specialitate cu afectiune psihica usoara.

 • (4) Beneficiarii de servicii sociale furnizate in institutii au urmatoarele drepturi:

 • a) sa li se respecte drepturile si libertatile fundamentale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanta personala ori sociala;

 • b) sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interventia sociala care li se aplica;

 • c) sa li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor furnizate si primite;

 • d) sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atat timp cat se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate;

 • e) sa fie protejati de lege atat ei, cat si bunurile lor atunci cand nu au capacitate de decizie;

 • f) sa li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime;

 • g) sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) sa li se respecte toate drepturile speciale in situatia in care sunt persoane cu handicap.

 • (5) Beneficiarii de servicii sociale furnizate de centru au urmatoarele obligatii:

 • a) sa furnizeze informatii corecte cu privire la identitate, situatie familiala, sociala, medicala si economica;

 • b) sa participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) sa contribuie, in conformitate cu legislatia in vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, in functie de tipul serviciului si de situatia lor materiala;

 • d) sa comunice orice modificare intervenita in legatura cu situtia lor personala.

 • (6) Conducerea institutiei asigura incheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale in cadrul centrului.

Art.17 - Pentru buna desfasurare a proceselor de internari si externari la Centrul Medico-Social functioneza o comisie de analiza a cererilor de internare, precum si a cazurilor propuse pentru externare.

Art.18 - Din aceasta comisie fac parte : directorul, un medic, un asistent social, un reprezentant al Primariei Galati, un reprezentant al Directiei Judetene de Sanatate Publica Galati, un reprezentant al Directiei Generale de Munca si Solidaritate Sociala Galati si un reprezentant al Casei de Asigurari Sociale Galati.

Art.19 - Reprezentanții Primăriei, DJSP, DGMSS, si CAS se numesc prin dispoziția primarului, respectiv prin decizia directorilor generali.

Arț.20 - (1) La sedințele de analiza poț parțicipa ca observațor si reprezențanți ai organizațiilor nonguvernamențale de pe țerițoriul jud.Galați care au ca obiecț de acțivițațe asisțența sociala a persoanelor adulțe sau apararea drepțurilor omului, dar numai cu aprobarea scrisa a primarului.

(2) In scopul asigurarii confidențialițații informațiilor referițoare la cazurile discuțațe si analizațe precum si pențru cresțerea obiecțivițații deciziilor, persoanele asisțațe in cențru nu au drepțul sa parțicipe la sedințele comisiei.

Arț.21 - Comisia se ințrunesțe la sediul cențrului, in prima zi de luni a fiecarei luni pențru persoanele care solicița ințernarea si daca esțe cazul, in ulțima zi de vineri a fiecarei luni, pențru cazurile propuse spre exțernare.

Arț.22 - Modul de lucru a membrilor comisiei esțe urmațorul :

 • a) Asisțenții sociali au obligația de a primi țoațe cererile persoanelor in drepț, dupa ce in prealabil au fosț inregisțrațe la sediul cențrului sau la cențrul Primariei Galați ;

 • b) Direcțorul sau asisțenții sociali comunica solicițanțului sau susținațorilor legali ai acesțuia sa complețeze dosarul cu acțele necesare pențru ințernare conform anexei ;

 • c) Se ințrunesțe comisia de analiza, la care parțicipa pențru audieri ațaț persoana care a solicițaț asisțența caț si reprezențanții sai legali (fii, fiice, nepoți, alțe rude, curațori, dupa caz);

 • d) Comisia ințocmesțe referațul de evaluare in care se insereaza obligațoriu urmațoarele dațe : numele, prenumele si domiciliul solicițanțului, nevoi individuale idențificațe, resurse necesare, gama de servicii ce se poț acorda si de cațre cine, persoana care se obliga la plața conțribuției de ințreținere, noța de concluzii si propunerea corespunzațoare;

 • e) Comisia inaințeaza dosarul la Primaria Galați, in vederea emițerii dispoziției de ințernare de cațre Primar.

Arț.23 - Sedințele comisiei de analiza a dosarelor, poț fi ținuțe numai daca 2/3 din componența comisiei esțe prezența (5 membri).

Arț.24 - Pențru fiecare sedința a comisiei se ințocmesțe un proces verbal.

Art.25 - In situatia in care numarul cererilor depaseste numarul de locuri al centrului, se vor aproba numai cazurile sociale grave, cu pastrarea unui numar de 4 (patru) locuri, aflate la dispozitaia primariei Galati, pentru persoanele care sunt cazuri sociale deosebit de grave .

Art.26 - (1) In cazul in care se pun in discutie cazuri de externare se procedeaza dupa cum urmeaza, in scopul evitarii abuzurilor :

 • a) Pe baza actelor din dosarul asistatului (sesizari, referate, avertismente, mustrari, adrese si instiintari), la intrunirea comisiei de analiza se pun in discutie cazurile reprezentate de persoanele care nu respecta obligatiile prevazute in regulamentul de ordine interioara.

 • b) La sedinta participa atat persoana asistata cat si reprezentantii sai legali, in vederea audierii acestora; in acest sens se va proceda la citarea asistatului in cauza, cu indicarea datei si locului unde se va prezenta ;

 • c) Audierea altor persoane ale caror declaratii pot favoriza rezolvarea cazului ;

 • d) Culegerea informatiilor necesare pentru solutionarea cazului ;

 • e) Administrarea probelor precum si verificarea documentelor si declaratiilor prezentate;

 • f) Dupa dezbaterea cazului in prima instanta daca comisia considera necesar se transmite persoanei asistate si reprezentantilor sai legali cate o nota scrisa, semnata de membrii comisiei, referitoare la incadrarea persoanei asistate in regimul de viata al centrului ;

 • g) In situatia in care faptele, comportamentul sau atitudinea asistatului probate prin documente si / sau declaratii atasate la dosar aduc atingere grava linistii, demnitatii, integritatii fizice si psihice sau onoarei celorlalti asistati sau chiar a salariatilor, precum si pentru neplata contributiei de intretinere, comisia poate propune de la prima sa intrunire, pierderea calitatii de asistat al centrului;

 • h) Comisia inainteaza referatul catre Primaria Municipiului Galati in vederea emiterii dispozitiei de externare emisa de Primar .

(2) Comisia poate fi sesizata sau se poate autosesiza in legatura cu persoanele care nu respecta regulamentul de ordine interioara .

 • (3) Prezentul regulament incrimineaza ca fapte care atrag automat pierderea statutului de persoana asistata, urmatoarele :

 • a) a ascuns sau a denaturat adevarul legat de situatia socio-economica personala sau a sustinatorilor sai legali in cadrul audierilor de la comisia de internare sau in cadrul stabilirii contributiei de intretinere;

 • b) tulburarea linistii publice pe fondul consumului de alcool;

 • c) introducerea de bauturi alcoolice in unitate;

 • d) neplata contributiei de intretinere pe o perioada mai mare de 45 de zile ;

 • e) comiterea cu buna stiinta de distrugeri si / sau sustrageri de bunuri din avutul obstesc sau privat fara plata pagubelor catre partea vatamata in termen de 15 zile calendaristice, la care este obligat .

Art.27 - Nu pot fi reinternate persoanele care au fost externate din motive disciplinare .

SECTIUNEA II.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL AGENȚIEI DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE ALTERNATIVA

Art. 1. (1) - Agenția de servicii sociale comunitare Alternativa funcționează în subordinea Centrului medico-social Galați și se constituie ca serviciu social distinct pentru persoanele care trăiesc în propriul habitat, în vederea prevenirii și depășirii situațiilor de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, în scopul creșterii calității vieții.

(2) - Agenția de servicii sociale comunitare Alternativa este serviciu de asistență socială, fără personalitate juridică.

Art. 2. - (1) Agenția de servicii sociale comunitare Alternativa este înființată, prin HCL 304/14.04.2005, în conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2, lit. x) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, are sediul în municipiul Galați, str. Basarabiei nr.26.

(2) Finanțarea cheltuielilor agenției se asigură din:

 • a) bugetul local;

 • b) sume decontate de casa de asigurări de sănătate, pentru servicii medicale furnizate pe baza de contract;

 • c) contribuțiile asistaților;

 • d) finanțări externe;

 • e) sponsorizări și alte venituri realizate în condițiile legii.

Art. 3. - Principiile care stau la baza activității Agenției de servicii sociale comunitare Alternativa sunt:

 • a) principiul respectarii drepturilor si demnitatii omului;

 • b) principiul asigurarii autodeterminarii si intimitatii persoanelor beneficiare;

 • c) principiul asigurarii dreptului de a alege;

 • d) principiul abordarii individualizate si centrarii pe persoane ;

 • e) principiul participarii persoanelor beneficiare;

 • f)  principiul cooperarii si parteneriatului;

 • g) principiul recunoasterii valorii fiecarei persoane;

 • h) principiul abordarii comprehensive, globale si integrate;

 • i)  principiul orientarii pe rezultate;

 • j)  principiul imbunatatirii continue a calitatii ;

 • k) principiul combaterii abuzului asupra persoanelor beneficiare, in cadrul institutiilor. Art. 4. Conducerea Agentiei de Servicii Sociale Comunitare Alternativa este

asigurată de către directorul Centrului Medico - Social Galați, a cărui activitate este sprijinită de un responsabil de agenție.

Art. 5 În vederea atribuțiilor ce îi revin, directorul agenției îndeplinește funcțiile de coordonare și execuție a activității agenției prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare implementării politicilor și strategiilor privind asistența socială a persoanelor precum și prevenirea marginalizării sociale a acestora.

Art. 6 - directorul agenției răspunde de nuna funcționare și administrare a acestuia și îndeplinește, în condițiile legii următoarele atribuții principale:

 • a)       propune autorității administrației publice locale care asigură

administrarea și finanțarea instituției aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • b)       numește și eliberează din funcție personalul din cadrul centrului în condițiile legii;

 • c)        controlează activitatea personalului și aplică sancțiunile discilinare sau recompensele corespunzătoare în condițiile legii;

 • d)       indeplineste orice alte atributii prevazute de lege

Art. 4. - (1) Capacitatea agenției este de 100 de beneficiari lunar.

2) Structura de personal și bugetul agenției se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Art. 5. - (1) Serviciile prestate de agenție se acordă la domiciliul beneficiarilor în baza unor grafice periodice, stabilite în mod individual în funcție de gradul de dependență al persoanelor asistate și în cadrul centrului de zi pentru persoanele cu handicap și în cadrul centrului de recuperare și reabilitare pentru vârstnici.

(2) Gama de servicii oferite cuprinde:

 • A. Servicii sociale:

 • a) consiliere socială, psihologică și juridică în vederea dobândirii drepturilor cuvenite și a reintegrării sociale;

 • b) acompaniere și însoțire;

 • c) ergoterapie;

 • d) activități de club.

 • B. Servicii medicale și de îngrijire:

 • a) terapie recuperatorie;

 • b) terapie fizical-kinetică;

 • c) monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, respirație, puls, tensiune arterială ;

 • d) administrarea medicației;

 • C. Alte servicii: spălătorie, mici reparații la domiciliu, menaj la domiciliu; efectuarea cumpărăturilor, plata unor servicii și obligații curente.

Art. 6. - Programul de funcționare al agenției este de 8 ore pe zi, de luni până vineri.

Art. 7. - (1) Persoanele cu venituri lunare până la 250 RON beneficiază de serviciile agenției în mod gratuit;

 • (2) Persoanele care înregistrează venituri mai mari de 250 RON pot beneficia de serviciile agenției contra cost.

 • (3) Costurile serviciilor oferite de agenție se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

 • (4) Plata serviciilor se face anterior acordării acestora.

 • (5) Toți beneficiarii vor fi înscriși în baza de date a agenției.

Art. 8. - (1) În sensul prezentului regulament, prin persoană aflată în stare de dificultate fizică sau mentală se înțelege persoana care are domiciliul stabil în municipiul Galați fără venituri sau cu venituri lunare până la 250 RON, care se află în situație de criză la nivel socio-psiho-medical.

(2) - Prin situație de criză se înțelege perioada de acumulare accentuată a dificultăților, manifestarea unor dificultăți temporare sau cronice, concretizate în incapacitatea de a mobiliza resursele interne.

Art. 9. - Pot obține calitatea de asistat al agenției, în limita locurilor disponibile și a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) domiciliul stabil în municipiul Galați;

 • b) necesită îngrijire specializată din punct de vedere socio-medical;

 • c) nu are familie sau susținători legali, iar în cazul în care există susținători legali, aceștia nu-și pot îndeplini obligațiile de întreținere datorită stării de sănătate, situației economice sau sarcinilor familiale;

 • d) bolnavi cronici cu afecțiuni netransmisibile sau persoane cu handicap, posesoare a certificatului de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap (grad II, III);

 • e) să nu fie cuprinși în forme similare de protecție, forme organizate în regim privat, nonguvernamental sau de stat.

 • f) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

Art. 10. - Apelarea agenției în vederea acordării serviciilor se poate face astfel:

 • a) telefonic sau în scris, de către persoana aflată în dificultate sau de către reprezentantul său legal;

 • b) prin sesizarea de către primărie a cazurilor din baza de date a serviciului public de asistență socială;

 • c) prin comunicările medicilor de familie asupra cazurilor din teritoriu;

 • d) asociații, fundații și organizații de cult recunoscute în România;

 • e) prin sesizarea efectuată de asociațiile de proprietari, poliție, mass-media, vecini, rude.

Art. 11. - (1) Statutul de asistat se obține prin decizia emisă de comisia de aprobare.

(2) Comisia de aprobare a cererilor se stabilește prin dispoziție a primarului municipiului.

Art. 12. - Persoanele asistate au următoarele drepturi:

 • i) sa li se respecte drepturile si libertatile fundamentale, fara discriminare pe baza de rasa, sex, religie, opinie sau orice alta circumstanta personala ori sociala;

 • j) sa participe la procesul de luare a deciziilor in furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind interventia sociala care li se aplica;

 • k) sa li se asigure pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor furnizate si primite;

 • l) sa li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atat timp cat se mentin conditiile care au generat situatia de dificultate;

 • m) sa fie protejati de lege atat ei, cat si bunurile lor atunci cand nu au capacitate de decizie;

 • n) sa li se garanteze demnitatea, intimitatea si respectarea vietii intime;

 • o) sa participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • p) sa li se respecte toate drepturile speciale in situatia in care sunt persoane cu handicap.

Art. 13. - (1) Obligațiile persoanelor asistate sunt următoarele:

 • a) să participe activ la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • b) să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

 • c) să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire;

 • d) să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale.

 • e) să plătească lunar costul prestațiilor sociale, după caz.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

ANEXA

La Regulamentul de Organizare si Functionare a Centrului Medico-Social

NORME METODOLOGICE pentru aprobarea costului mediu lunar de intretinere in Centrul Medico-Social

CAPITOLUL I Costul mediu lunar de intretinere

Art. 1 - (1) Costul mediu lunar de întreținere in Centrul Medico-Social se stabileste anual de Consiliul Local Galati.

 • - (2) La stabilirea costului mediu lunar de intretinere se au in vedere cheltuielile din anul precedent pentru hrana, intretinere si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament.

Art. 2 - Costul mediu lunar de intretinere poate fi modificat in cursul anului incepand cu luna urmatoare celei in care intervin corectii ale nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective in Centrul Medico-Social.

Art. 3 - Costul mediu lunar de intretinere se are in vedere la stabilirea contributiei lunare de intretinere datorate de persoanele centrului.

CAPITOLUL II

Stabilirea contributiei lunare de intretinere

Art. 4 - Cererea pentru ingrijirea in centru insotita de Fisa de evaluare socio-medicala, este transmisa conducerii centrului, care completeaza dosarul cu documentele necesare pentru stabilirea contributiei lunare de intretinere.

Art.5 - (1) Persoanele ingrijite in centru care realizeaza venituri proprii din pensii de orice natura, indiferent de fondurile din care se platesc acestea, din indemnizatii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum si din alte surse cu caracter permanent sunt obligate la plata contributiei lunare de intretinere.

 • - (2) La calculul veniturilor realizate de asistat nu se iau in considerare drepturile banesti care se suspenda pe perioda de ingrijire in centru

Art. 6 - (1) Pentru stabilirea contributiei de intretinere in sarcina persoanei ingrijite in centru se procedeaza astfel:

 • a) Din veniturile nete proprii lunare se deduc obligatiile legale de intretinere ale persoanei ingrijite, aflata in executare;

 • b) Suma ramasa se imparte la numarul membrilor de familie pe care persoana ingrijita in centru ii intretine efectiv - sot, sotie, copii (inclusiv persoana ingrijita) - in masura in care acestea nu au venituri proprii si nu beneficiaza de protectie si servicii acordate in institutii de asistenta sociala, stabilindu-se in acest mod nivelul mediu net lunar pe o persoana. Suma astfel rezultata reprezinta venitul net lunar care revine persoanei si se va lua in calcul la stabilirea contributiei lunare de intretinere, pentru care persoana ingrijita in centru este obligata la plata.

- (2) Contributia lunara de intretinere pentru asistati care au venituri este de 80% din veniturile personale lunare, fara sa se depaseasca costul mediu lunar de intretinere aprobat pentru centru.

Art. 7 - (1) In cazul cand persoana internata in centru nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decat costul mediu lunar de intretinere, plata contributiei de intretinere se datoreaza in totalitate sau partial, dupa caz, de catre sotul (sotia), copii sau parintii acesteia.

 • - (2) Contributia de intretinere se datoreaza in urmatoarea ordine de obligare la plata:

 • a)  Sotul pentru sotie sau, dupa caz, sotia pentru sot;

 • b)  Copii pentru parinti;

 • c)   Parintii pentru copii.

 • - (3) In cazul cand una din persoanele care datoreaza plata, potrivit alin. (2) nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a intretinerii asistatului, diferenta de plata trece in obligatia celorlalte persoane in ordinea stabilita la alin. (2) pana la completarea integrala a nivelului contributiei de intretinere; cand aceasta completare nu este posibila din lipsa mijloacelor materiale ale celor obligati la plata, contributia de intretinere datorata se stabileste la nivelul sumelor ce pot fi efectiv incasate de la persoanele respective.

 • - (4) In cazul in care obligatia de plata a contributiei de intretinere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi platita si numai de catre una din acestea care isi asuma obligatia de intretinere.

 • - (5) Pentru persoanele obligate la plata contributiei de intretinere, la stabilirea nivelului acesteia se iau in considerare toate veniturile nete provenind din salarii si din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de sumaj, ajutor de integrare profesional, alocatie de sprijin, ajutoare si indemnizatii cu caracter permanent acordate potrivit legii, incasari banesti de la societatile si asociatiile agricole, veniturile obtinute din activitatile de valorificare a produselor agricole si a celor provenite din industria casnica si mestesugareasca prin exercitarea meseriilor, din vanzari si inchirieri de locuinte si terenuri, din prestari de servicii precum si orice alte venituri realizate.

Art. 8 - (1) La stabilirea cuantumului contributiei de intretinere in sarcina altor persoane decat persoana internata in centru (sustinatorii legali) in situatia in care acestia nu au venituri proprii sau veniturile pe care le au sunt insuficiente pentru plata integrala a contributiei, se proceaza dupa cum urmeaza:

 • a) Din veniturile nete medii lunare ale acestor persoane se scad eventualele obligatii legale de intretinere, aflate in executare.

 • b) Suma ramasa se imparte la numarul membrilor de familie pe care sustinatorii legali ii au efectiv in intretinere, fapt dovedit cu acte eliberate de asociatiile de proprietari sau cu declaratie data in fata unui notar.

 • c) In raport cu suma astfel rezultata, care reprezinta venitul mediu net lunar pe o persoana se stabileste suma lunara datorata de sustinatorul legal al persoanei ingrijite in centru, utilizandu-se urmatoarele intervale de venituri:

  Venitul mediu net lunar pe o persoana (lei RON)

  Contribuția lunara (% din cuantumul contributiei de intretinere rezultat din calcul)

  Pana la 105

  Scutit

  105 -126

  20

  126 -160

  40

  160 - 200

  60

  200 - 250

  80

  Peste 250

  100

 • d) Daca dupa achitarea obligatiilor legale de intretinere si a contributiei pentru

centru suma rezultata este insuficienta pentru a asigura un trai normal

(dovedit cu acte) sustinatorul legal, in urma unei anchete riguros alcatuite,

este scutit de plata contributiei .

 • e) Daca din ancheta sociala rezulta ca familia a intrerupt orice fel de legatura cu

asistatul de mai multi ani indiferent din a cui vina ( fapt dovedit prin

declaratie notariala pe propie raspundere) si nu are posibilitati financiare sa

acopere contributia aceasta va ramane la nivelul a 80% din veniturile

asistatului .

- (2) In situatia cand venitul mediu net lunar pe o persoana calculat potrivit prevederilor alin. (1) este sub 150 RON lei, sustinatorul legal este scutit de plata contributiei, procedandu-se la retinerea sumei de la celelalte persoane in ordinea de obligatie la plata mentionata la art. 7 alin. (2) pana la completarea sumei corespunzatoare costului intretinerii. Cand aceasta completare nu este posibila din lipsa mijloacelor materiale ale celor in cauza, contributia de intretinere datorata se stabileste la nivelul sumelor ce pot fi efectiv incasate de la persoanele obligate la plata.

- (3) Daca persoana ingrijita in centru si sustinatorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile reprezentand contributia lunara de intretinere se suporta din bugetul institutiei.

- (4) In cazul cand asistatul centrului lipseste din unitate o perioada mai mare de 5 zile, contributia de intretinere se recalculeaza, scazandu-se contributia de intretinere aferenta zilelor lipsite. Recalcularea se face numai pentru situatiile in care contributia lunara de intretinere stabilita ca obligatie de plata este egala cu costul mediu lunar de intretinere.

CAPITOLUL III

Documente pentru completarea dosarului si plata contributiei lunare de intretinere

Art. 9 - (1) Persoana care a solicitat îngrijirea intr-un Centru Medico-Social, este obligata sa semneze un angajament de plata al carui model este prevazut in anexa, care face parte integranta din prezentele norme metodologice, in care se inscriu datele personale si dupa caz, persoana care se obliga la plata contributiei de intretinere a solicitantului.

- (2) Daca cei obligati la plata (persoana ingrijita, sotul/sotia, copii sau parintii) nu au posibilitatea materiala de a se angaja la plata integrala a contributiei lunare de intretinere, acestia vor prezenta documentele necesare in vederea stabilirii nivelului contributiei lunare de intretinere potrivit prevederilor prezentelor Norme metodologice. Dupa stabilirea persoanelor obligate la plata si a cuantumurilor sumelor ce le revin de platit, se intocmeste angajamentul de plata pentru fiecare dintre acestea cu mentionarea sumelor datorate.

Art. 10 - (1) Angajamentul de plata constituie titlu executoriu.

 • - (2) Angajamentul de plata se intocmeste in trei exemplare dintre care: un exemplar se transmite persoanei obligata la plata, un exemplar ramane la dosarul persoanei ingrijite iar cel de-al treilea exemplar se remite institutiei care urmeaza sa faca retinerile sau care urmareste plata contributiei de intretinere.

 • - (3) Plata se poate face direct la caseria centrului ori prin intermediul Casei Judetene de Pensii pentru cei care au calitatea de pensionar sau, dupa caz, organele administratiei publice locale in a caror raza de activitate se afla domiciliul persoanelor obligate la plata, care vor urmari si incasarea sumelor, sau prin institutii financiare.

 • - (4) Organe prezentate la alin. (3) care dispun retinerea sau urmarirea platii contributiei de intretinere, confirma in scris centrului luarea in evidenta a persoanelor obligate la plata precum si cazurile in care din diferite motive, retinerea sau urmarirea nu mai este posibila.

 • - (5) Conducerea centrului este obligata sa informeze persoanele cu care a incheiat angajamentul de plata ori de cate ori intervin modificari ale costului mediu lunar de intretinere sau ale veniturilor persoanelor ingrijite pe baza carora se reclculeaza cuantumul contributiei lunare de intretinere.

Art. 11 - (1) Contributia de intretinere se stabileste de conducerea centrului si se consemneaza in angajamentul de plata semnat de persoana care se obliga sa faca plata.

 • - (2) In angajamentul de plata se mentioneaza si consimtamantul persoanei care urmeaza sa achite contributia lunara de intretinere, in conditiile cresterii cuantumului acesteia ca urmare a majorarii nivelului veniturilor si a modificarii costului mediu lunar de intretinere in centru, precum si obligatia de a aduce la cunostinata conducerii centrului orice modificare intervenita in situatia veniturilor personale sau ale familiei asistatului, ingrijit in Centrul Medico-Social.

 • -  (3) Recalcularea contributiei la intretinere ca urmare a modificarilor veniturilor asistatilor sau ale persoanelor obligate la plata contributiei la intretinere se efectueaza de centru.

 • - (4) In vederea stabilirii contributiei lunare de intretinere, dosarul solicitantului va cuprinde documentatia prevazuta la art. 4 precum si urmatoarele acte privind starea civila, componenta familiei si situatia materiala a persoanei ingrijite, respectiv a perosanelor din familie sau a sustinatorilor legali care pot fi obligati la plata.

a) Copii de pe certificatele de nastere si de casatorie ale persoanei ingrijite in centru, ale parintilor, ale copiilor, ale sotului sau sotiei, dupa caz.

b) Declaratie legalizata privind lipsa sustinatorilor legali, dupa caz.

 • c) Acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinta de salariu, talon de pensie, adeverinta de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere ca nu are venituri, document legalizat.

 • d) Copie de pe ultima hotarare judecatoreasca definitiva prin care s-a stabilit obligatia de intretinere ale unor persoane in favoarea sau in obligatia asistatului din centru, daca este cazul.

 • e) Copii de pe ultima hotarare judecatoreasca definitiva prin care cei care datoreaza plata contributiei de intretinere au stabilite obligatii de intretinere si fata de alte persoane.

 • f) Ancheta sociala privind situatia persoanei asistate si a familiei acesteia.

Art. 12 - Sunt scutite de plata contribuției de intretinere susținătorii legali plecati din tara sau cei despre care solicitantul de internare declara ca nu are cunostinta unde se gasesc, ambele declaratii fiind facute in fata unui birou notarial.

 • - Contributiile de intretinere in centrele medico-sociale nu sunt supuse penalizarilor de intarziere, nefiind un venit la bugetul local.

 • - Pentru neplata contributiei de intretinere la timp, asistatul poate fi externat sau atat asistatul cat si sustinatorul legal rau platnic pot fi actionati in instanta de judecata dupa epuizarea tuturor cailor de conciliere.