Hotărârea nr. 530/2005

Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului pentru Persoane Varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" Galati si desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in Consiliul Consultativ

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 530

din 10 11 2005

privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Consultativ

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator :Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.107 686/25 10 2005;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.8, alin3 din HG nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială , precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată de HG nr.1 007/2005, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă desemnarea doamnei consilier Roșca Lucreția în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați .

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA la HCL nr.530/10 11 2005

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „Ștefan cel Mare și Sfânt”

Art. 1. - Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”, cu sediul în Municipiul Galați, str. Războieni nr.15 -17, este o instituție de interes public cu personalitate juridică, care are rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor vârstnice prin creșterea șanselor recuperării și integrării acestora în familie ori în comunitate și de a acorda sprijin și asistență pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor vârstnice.

Art. 2. - În vederea atribuțiilor ce îi revin, Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” îndeplinește funcțiile de coordonare și execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare implementării politicilor și strategiilor privind asistența socială a persoanelor vârstnice, precum și prevenirea marginalizării sociale a acestora.

Art. 3. - Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” sunt:

 • a) respectarea drepturilor și a demnității omului;

 • b) asigurarea autodeterminării și a intimității persoanelor beneficiare;

 • c) asigurarea dreptului de a alege;

 • d) abordarea individualizată și centrarea pe persoane;

 • e) participarea persoanelor beneficiare;

 • f) cooperarea și parteneriatul;

 • g) recunoașterea valorii fiecărei persoane;

 • h) abordarea comprehensivă, globală și integrată;

 • i) orientarea pe rezultate;

 • j) îmbunătățirea continuă a calității;

 • k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituției.

Art. 4. - Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal ale căminului precum și bugetul se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local Galați.

Art. 5. - Salarizarea personalului se stabilește potrivit legislației aplicabile funcționarului public și personalului contractual din sectorul bugetar, pe baza statutului de funcții vizat de conducerea căminului și de Primarul Municipiului Galați.

Art. 6. - Finanțarea cheltuielilor căminului se asigură în condițiile legii din următoarele surse:

 • a) bugetul local al autorității Municipiului Galați;

 • b) contribuțiile proprii ale asistaților sau ale întreținătorilor acestora, care vor fi vărsate în contul căminului și cheltuite numai pentru cheltuieli materiale;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și străinătate;

 • d) fonduri externe nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 7. - Conducerea căminului este asigurată de un director, a cărui activitate este sprijinită de un consiliu consultativ.

Art. 8. - (1) Postul de director al căminului se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în condițiile legii.

 • (2) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul științelor socio-umane, juridice, medicale, administrative sau economice, cu o vechime în domeniu de cel puțin 3 ani.

Art. 9. (1) - Directorul unității asigură coordonarea, îndrumarea și conducerea executivă a acestuia și răspunde de buna lui funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin.

 • (2) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul căminului emite decizii.

Art. 10. - Directorul căminului răspunde de buna funcționare și administrare a acesteia și îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a) reprezintă căminul în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate, precum și în justiție;

 • b) propune autorității administrației publice locale care asigură administrarea și finanțarea instituției aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • c) elaborează rapoartele generale privind activitatea căminului, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă consiliului consultativ;

 • d) elaborează și implementează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență socială a persoanelor vârstnice în cămin;

 • e) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • f) întocmește raportul anual de activitate;;

 • g) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul căminului, în condițiile legii;

 • h) controlează activitatea personalului și aplică sancțiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în condițiile legii;

 • i) prezintă informări la cererea autorităților;

 • j) colaborează cu organizațiile neguvernamentale cu atribuții în domeniul asistenței sociale a vârstnicilor, precum și cu alte organizații neguvernamentale, în acțiuni care vizează protecția socială a persoanelor vârstnice;

 • k) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina sa.

Art. 11. - (1) Consiliul consultativ este alcătuit din 7 membri, după cum urmează:

 • a) 2 reprezentanți ai autorităților sau persoanelor juridice care au înființat ori, după caz, care finanțează instituția;

 • b) 2 reprezentanți ai beneficiarilor;

 • c) un reprezentant al consiliului local pe a cărui rază administrativ - teritorială funcționează instituția

 • d) 2 reprezentanți aleși de către și din cadrul organizațiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale și din unitatea administrativ - teritorială pe a cărei rază funcționează instituția.

 • (2) Membrii consiliului consultativ nu beneficiază de indemnizație.

 • (3) Consiliul consultativ se întrunește în ședințe ordinare trimestriale, la convocarea directorului unității, precum și în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar.

 • (4) Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a)  avizează proiectul bugetului instituției;

 • b)  avizează structura organizatorică și numărul de personal al căminului;

 • c)  analizează activitatea căminului și propune măsuri și programe de îmbunătățire a activității de asistare a persoanelor vârstnice;

 • d)  avizează statutul de funcții și salarizarea personalului;

 • e)  îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărâre a Consiliului Local și Primarul Municipiului Galați.

 • (5) Ședințele consiliului consultativ sunt validate în cazul în care sunt prezenți cel putin 5 membri ai consiliului consultativ.

Art. 12. - Sancționarea disciplinară a directorului unității, precum și a celorlalte persoane cu funcții de conducere se face în condițiile legii.

Art. 13. - Activitatea de control asupra căminului se exercită în condițiile legii. Art. 14. - Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” are următoarele atribuții:

 • a) asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului și în baza contractului încheiat cu acesta;

 • b) asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent cu găzduire;

 • c) asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare;

 • d) asigură asistența medicală curentă;

 • e) întocmește proiecte și programe proprii care să asigure creșterea calității activității de asistare, potrivit politicilor și strategiilor județene și locale;

 • f) organizează activități cultural-educative și de socializare atât în interiorul căminului cât și în afara acestuia;

 • g) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștința atât a personalului cât și a beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • h) organizează activități de ergoterapie în raport cu restantul funcțional al persoanelor vârstnice asistate;

 • i) acordă asistență și sprijin în vederea prevenirii situațiilor ce pun în pericol siguranța persoanelor vârstnice;

 • j) dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații ne- guvernamentale și cu reprezentanți ai societății civile, în vederea diversificării serviciilor de asistență socială, în funcție de realități și specificul local;

 • k) asigură consiliere și informare atât familiilor, cât și asistaților, privind problematica socială (probleme familiale, psihologice, etc.);

 • l) intervine în combaterea instituționalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei;

 • m) intervine în sensibilizarea comunității la nevoile specifice ale persoanelor vârstnice;

 • n) promovează dezinstituționalizarea prin strategii specifice.

Art. 15. - (1) Pot obține calitatea de asistat al căminului, în limita locurilor disponibile și a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă vârsta legală de pensionare;

 • b) să aibă calitatea de pensionar;

 • c) domiciliul în municipiul Galați;

 • d) nu are spațiu corespunzător de locuit sau menținerea la domiciliu nu este posibilă din motive socio - medicale;

 • e) starea psihică să îi permită inserția în colectivitate;

 • f) nu și-a înstrăinat de bunăvoie locuința, înainte de depunerea cererii de internare;

 • g) necesită îngrijire specializată din punct de vedere medical;

 • h) nu are familie sau susținătorii legali, iar în cazul în care există susținători legali, aceștia nu-și pot îndeplini obligațiile de întreținere datorită stării de sănătate, situației economice sau sarcinilor familiale;

 • i) să aibă referințe bune din partea comunității (să nu fie cunoscut cu antecedente personale - violență, consum de alcool, etc.);

 • (2) Internarea se face pe perioadă nedeterminată, dar nu are caracter definitiv.

 • (3) Au prioritate la internare persoanele care se află într-una din situațiile următoare:

 • -  veteran de război;

 • -  urmaș de veteran de război;

 • -  deportat;

 • -  fost deținut politic.

 • (4)  Persoanele despărțite în fapt nu pot obține statutul de asistat al căminului.

 • (5) Pot solicita internarea și persoanele căsătorite, cu respectarea criteriilor prevăzute la aliniatul (1) dar numai dacă doresc să se interneze împreună și dacă acceptă să fie cazați ăn dormitoare comune, separat femeile și separat bărbații.

Art.16. - Beneficiarii de servicii sociale furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială ce li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor atunci nu au capacitate de decizie;

 • f)  să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite.

Art. 17. - Beneficiarii de servicii sociale furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situația familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să contribuie în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală.

Art. 18. - Conducerea instituției asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Art. 19. - Pentru buna desfășurare a proceselor de internări și externări, la nivelul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” funcționează o comisie de analiză a cererilor de internare, precum și a cazurilor propuse pentru externare.

Art. 20. - Din această comisie fac parte: directorul unității, contabilul șef, medicul și cei doi asistenți sociali ai căminului, doi reprezentanți al Primăriei Galați.

Art. 21. - Reprezentanții Primăriei se numesc prin dispoziție a Primarului Municipiului Galați.

Art. 22. - (1) La ședințele de analiză pot participa ca observatori și reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale de pe teritoriul Municipiului Galați, care au ca obiect de activitate asistența socială a persoanelor vârstnice sau apărarea drepturilor omului, dar numai cu aprobarea scrisă a Primarului Municipiului Galați.

(2) În scopul asigurării confidențialității informațiilor referitoare la cazurile discutate și analizate, precum și pentru creșterea obiectivității deciziilor, persoanele asistate în cămin nu au dreptul să participe la ședințele comisiei.

Art. 23. - Comisia se întrunește la sediul căminului, în prima zi de marți a fiecărei luni pentru vârstnicii care solicită internarea și dacă este cazul, în ultima zi de marți a fiecărei luni, pentru cazurile propuse spre externare.

Art. 24. - Modul de lucru al membrilor comisiei este următorul:

 • a)       asistenții sociali au obligația de a primi toate cererile bătrânilor în drept, după ce în prealabil au fost înregistrate la sediul căminului.

 • b)       se efectuează ancheta socială de către asistenții sociali.

 • c)       directorul căminului sau asistenții sociali comunică solicitantului sau susținătorilor legali ai acestuia să completeze dosarul cu actele necesare pentru internare.

 • d)       medicul unității sau medicul de familie, după caz, efectuează evaluarea medicală, încadrând solicitantul într-un grad de dependență.

 • e)       se întrunește comisia de analiză, la care participă pentru audieri vârstnicul, împreună cu reprezentanții săi legali (fii, fiice, nepoți, alte rude, curatori, după caz).

 • f)       comisia întocmește referatul de evaluare, în care se inserează obligatoriu următoarele date: numele, prenumele și domiciliul solicitantului, nevoi individuale identificate, resurse necesare, gama de servicii ce se pot acorda și de către cine, persoana care se obligă la plata contribuției de întreținere, nota de concluzii și propunerea corespunzătoare.

 • g)       comisia înaintează dosarul la primărie, în vederea emiterii

dispoziției de internare de către Primarul Municipiului Galați.

Art. 25. - Ședințele comisiei de analiză a dosarelor, pot fi ținute numai dacă 2/3 din componența comisiei este prezentă (adică 4 membri).

Art. 26. - (1) Din comisie nu pot lipsi directorul căminului și reprezentantul Primăriei Mun. Galați.

(2) Pentru fiecare ședință a comisiei se întocmește un proces verbal.

Art. 27. - Persoanele care sunt despărțite în fapt nu pot obține statutul de asistat al căminului.

Art. 28. - Pot solicita internare și persoanele căsătorite, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 15, alin. (1) și numai dacă doresc să se interneze împreună.

Art. 29. - În situația în care numărul cererilor depășește numărul de locuri libere din cămin, se vor aproba numai cazurile sociale grave.

Art. 30. - (1) În cazul în care se pun în discuție cazuri de externare se procedează după cum urmează, în scopul evitării abuzurilor:

 • a)       pe baza actelor din dosarul asistatului (sesizări, referate, avertismente, mustrări, adrese și înștiințări), la întrunirea comisiei de analiză se pun în discuție cazurile reprezentate de vârstnici care nu respectă obligațiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare.

 • b)       la ședință participă atât persoana asistată cât și reprezentanții săi legali, în vederea audierii acestora; în acest sens se va proceda la citarea asistatului în cauză, cu indicarea datei și locului unde se va prezenta.

 • c)       audierea altor persoane ale căror declarații pot favoriza rezolvarea cazului.

 • d)       culegerea informațiilor necesare pentru soluționarea cazului.

 • e)       administrarea probelor, precum și verificarea documentelor și declarațiilor prezentate.

 • f)        după dezbaterea cazului în primă instanță, dacă comisia consideră necesar, se transmite persoanei asistate și reprezentanților săi legali câte o notă scrisă, semnată de membrii comisiei, referitoare la încadrarea persoanei asistate în regimul de viață al căminului.

 • g)       în situația în care faptele, comportamentul sau atitudinea asistatului, probate prin documente și/sau declarații atașate la dosar, aduc atingere gravă liniștii, demnității, integrității fizice și psihice sau onoarei celorlalți asistați sau chiar a salariaților, precum și pentru neplata contribuției de întreținere, comisia poate propune de la prima sa întrunire, pierderea calității de asistat al căminului.

 • h)       referatul însușit și semnat de toți membrii comisiei, se trimite la primărie, în vederea emiterii dispoziției de externare, de către Primarul Municipiului Galați.

(2) Comisia poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu vârstnicii care nu respectă regulamentul de organizare și funcționare.

(3) Prezentul regulament incriminează ca fapte care atrag automat pierderea statutului de persoană asistată, următoarele:

 • a) a ascuns sau a denaturat adevărul legat de situația socio-economică personală sau a susținătorilor săi legali în cadrul audierilor de la comisia de internare sau în cazul stabilirii contribuției de întreținere.

 • b) tulburarea liniștii publice pe fondul consumului de alcool.

 • c) introducerea de băuturi alcoolice în unitate.

 • d) neplata contribuției de întreținere pe o perioadă mai mare de 45 de zile.

 • e) comiterea cu bună știință de distrugeri și/sau sustrageri de bunuri din avutul obștesc sau privat, fără plata pagubelor către partea vătămată în termen de 15 zile calendaristice, la care este obligat.

Art. 31. - (1) Nu pot fi reinternate persoanele care au fost externate din motive disciplinare.

(2) Nu pot beneficia de serviciile căminului persoanele care sunt incluse în forme de asistență socială similare.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin