Hotărârea nr. 53/2005

Trecerea din folosinta gratuita a Directiei de Sanatate Publica a Judetului Galati in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a spatiilor in care functioneaza cabinetele medicale

H O T Ă R Â R E A nr. 53

din 10 02 2005

privind trecerea din folosința gratuită a Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.13 090/8 02 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia:

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă trecerea din folosința gratuită a Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale, individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marat Andreea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

9

Nr

crt

Denumire unitate sanitara

Adresa

Regim inaltime

Suprafata construita

Suprafata desfasura ta

Suprafata totala teren

Suprafata care ramane atribuita in folosinta gratuita DSP si este in proprietatea publica a muncipiului

Adaposturi ALA care raman in proprietate a publica a municipiulu

i si administrar ea Consiliului Local

Suprafata exclusiva

Suprafata comuna in indiviza

1

Stomatologie

Tiglina I

Str. Saturn nr. 2 bis

P+3

153,56

614,240

259,08

2

Stomatologie infantila

Micro17, str.

Gorunului ,

Parter bloc S1

Parter Bloc P+8

201,02

201,020

33,61 din care:

28,41cota exclusiva

5,20 cota indiviza

3

Stomatologie

Mazepa, str.

Lapusneanu nr.28 A

P+1

384,57

677,318

583,23

4

Stomatologie

Micro 38, str.

Nucului nr. 3

P+1

317,65

635,310

989,70

22,73

13,25

5

Stomatologie

Pediatrica

Tiglina II, str. Constructorilor nr. 33 A

S+P+1

364,16

1.103,660

2854,615

ALA in

SU=126,51 mp ramane in domeniul public

6

Dispensar nr.

6

Micro 17, str.

Gorunului , parter bloc S2

Parter, Bloc

P+8

201,16

201,160

30,31 din care: 25,07 cota exclusiva

5,24 cota indiviza

7

Dispensar 1

2-3 pediatrie

Tiglina I, str.

Regiment 11

Siret nr. 1

P+1

179,71

349,55

287,85

8

Dispensar 1

2-3 adulti

Tiglina I, str.

Saturn nr. 18

P+1

179,71

349,55

688,89

9

Dispensar comasat adulti+pediatr ie nr.

4,5,15,29

Tiglina III, str.

Ghe. Asachi nr.

11

P+1

525,53

872,83

709,86

33,29

36,17

din care : 20,64-parter 15,53-etaj

10

Dispensar comasat adulti+pediatr ie 17,25

Str. 1Decembrie 1918, parter bloc S9D

Parter,

Bloc

P+4

145,39

145,39

45,81 cota indiviza

11

Dispensar

Str. Brailei nr.

Parter,

500,49

500,49

71,68 din

comasat pediatrie 7,8,24,32

236 parter bloc E6

bloc

P+10

care:

25,48 cota exclusiva

46,20 cota indiviza

12

Dispensar medical 12,19

Str. Rosiori nr. 33

P+1

174,17

348,35

267,53

13,64

13

Dispensar medical pediatrie, 16,21,23,26,2

7

Micro 40, str.

Av. Mircea

Zorileanu nr. 4 A

P+1

188,00

376,00

261,165

14

Dispensar medical adulti 16,21,23

ALA -

Su=126,51

Micro 38, str.

Ionel Fernic nr. 4 A

S+P+1

377,20

1105,95

2538,10

343,16

30,41

ALA in

SU=126,51 mp ramane in domeniul public

15

Dispensar nr.

13

Str.Domneasca

nr. 115

parter

139,50

139,50

220,30

16

Dispensar nr.

18

Str. G.Cosbuc nr. 259

parter

190,82

190,82

555,84

17

Dispensar nr.

22

Micro 21, b-dul

Dunarea nr. 23 parter bloc D8

parter

138,30

138,30

18

Dispensar

Str. Eroilor nr.28

D+P

265,77

491,32

430,23

78,05 din care :

2,87

51,54-demisol si

26,51-parter

19

Dispensar comasat 10,11,14,20

Str. Nicolae Balcescu nr. 82

parter

470,21

470,21

1455,10

20

Centrul stomatologic cu plata

Str. Eroilor nr. 19

D+P+1

Laboratoarele de tehnica dentara situate la parter in Su exclusiva=34,51mp si Su in folosinta comuna=22,00mp

Stotala teren=531,20 Sconstr. =258,50 Sdesf. =561,30 Mai putin suprafata aferenta laboratoarelor de tehnica dentara : Su exclusiva =34,51mp si Su in folos.comuna= 22,00 mp

21

Centrul de

Diagnostic si

Tratament

Str. Eroilor nr. 34

P+2

6 cabinete medicale din care:

4 cabinete stomatologice,

1 cabinet ORL,

1 cabinet dermato

in Su exclusiva=139,83 mp

Su in folosinta comuna=113,73 mp Si

1 laborator de tehnica dentara, 1 sala turnare

Stotala teren =3980 mp

Sconstruita =1242,10mp

Sdesf =3719,70mp Mai putin suprafata aferenta celor 6 cabinete, 1 laborator tehnica dentara, 1 sala turnare : Su totala exclusiva

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Su exclusiva=25,20 mp

Su in folosinta comuna=37,30 mp

Su totala exclusiva =165,03 mp

Su totala in folosinta comuna =151,03 mp

=165,03 mp

Su tot.in folos.comuna =151,03 mp

Președinte de ședință Marat Andreea