Hotărârea nr. 524/2005

Acordarea unor ajutoare de urgenta

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.524 din 10 11 2005

privind acordarea unor ajutoare de urgență

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 107 684/25 10 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 53 din HG nr.1099/2001,actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile HCL nr.522/2003 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plata cheltuielilor de întreținere;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1- Se aprobă acordarea ajutoarelor de urgență în vederea achitării datoriilor la plată a cheltuielilor de întreținere pentru persoanele cuprinse în tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXĂ

la HCL. Nr.524/10 11 2005

TABEL CU FAMILIILE CARE SE INCADREAZA PREVEDERILE HCL 522/2003

Nr

crt

NUME /

PRENUME

ADRESA

Istoric social

CATEGORIA SOCIALA

VENITURI

lei

SUMA

DATORATA

(RON)

Plan de interventie

Familie monoparen

tală

Copii fără părinți

Pers oane varst nice

totale

Pe membru de familie

1.

ALEXANDRU

MARIA

STR.

SIDERURGISTI

LOR NR. 39 BL. A3,

AP.34

ALEXANDRU MARIA -divortata- 53 ani, suferă de hepatită cronică virus C, poliartrită reumatoidă, beneficiară vmg - nu a lucrat pentru a beneficia de pensie Alexandru Elena - fiica - 29 ani - necăsătorită- (10

- Creșterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii

X 1 copil cu probleme de sanatate

158

76

1.497,8

clase) de cca 10 ani suferă de depresie medie, tulburare anxios depresivă

sociale -acordarea unui ajutor pentru procurarea medicamentelor necesare tratamentului - acordarea serviciilor de consiliere psihologică pentru depășirea situației de criză

2.

BORȘ MARIA

Str. Narciselor nr. 29,

bl. G2B, ap. 12

Borș Maria - 54 ani, divorțată (fostul soț s-a recăsătorit și nu participă la întreținerea copiilor)- a lucrat cu carte de muncă ( profesor suplinitor) dar nu are vechimea necesară pentru a ieși la pensie și nici a găsit alt loc de muncă

  • - beneficiară vmg

Borș Lenuța - fiică- 25 ani

  • -  student masterand la Universitatea « Dunărea de

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale Sprijin în găsirea unui loc de muncă în conformitate cu pregătirea, pentru

X

325

65

1.890,87

Jos »

Borș Marian - 24 ani-student anul IV la Facultatea de mecanică -

Galați

Borș Daniel - Ștefan - 19 ani - elev în anul III la Grupul Școlar « Dumitru Moțoc »   - suferă de

scleroză        în plăci,

malformație        frontală

dreaptă

Borș Ionela Cristina - 17 ani - elevă clasa a XI - a la Liceul Pedagogic

fiica absolventă. -înscrierea în programul de sprijin pentru familii monoparentale al Fundației « Familia » -acordarea unui ajutor finaciar pentru tratamentul fiului bolnav

3.

ENACHE

DUMITRA

Str. Grigore Ventura nr. 13, bl. Y28, ap.

28

Enache Dumitra - 69 ani -văduvă din 2003 -pensionară

Enache Roxana - Ioana -fiică 26 ani - necăsătorită -persoană cu handicap gradul II ( cancer) -necesită         tratament

permanent la București Datoriile la plata întreținerii s-au acumulat din anii cînd

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

- acordarea serviciilor de

X

486

243

7.854,82

sotul - Enache Nicolae a fost bolnav de cancer și a cheltuit mulți bani pe tratamente

-boala fiicei s-a declanșat după decesul tatălui

consiliere psihologică pentru depășirea situației de criză -acordarea unui ajutor financiar pentru tratamentul fiicei

4.

GLOVAȚCHI

IOANA

Str. Aviator V. Craiu

nr. 7, bl. N6, ap. 63

Glovațchi Ioana - 64 ani -pensionară -văduvă din 1987 - -afecțiuni multiple cronice - necesită tratament lunar

- locuiește cu chirie la stat într-un apartament format din 2 camere - are somație de evacuare din cauza datoriilor acumulate

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale - acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu prin Agenția Comunitară de servicii sociale « Alternativa »

X

122

122

4.002,38

5.

ROZNOVĂȚ

IONUȚ

MARIAN

b-dul Dunărea nr. 64,

bl. G24, ap. 21

Roznovăț lonuț Marian -

17 ani - elev la Liceul Industrial nr. 3

Părinții

-Roznovăt    Ștefan    -

decedat în anul 2003 Roznovăt Ioana - decedată în septembrie 2005 Datoriile s-au acumulat deoarece părinții au fost bolnavi,         necesitând

tratamente costisitoare.

Fratele mai mare doreste să vină cu serviciul în Galați pentru a avea grijă de fratele minor pentru care este curator.

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

Prevenirea abandonului scolar

x

633

317

5.770,8

6.

NECULA

GHEORGHE

Str. Victor Papilian nr. 4, bl. A6, ap. 85

Necula Gheorghe - 58 ani, casatorit - pensionat pe caz de boală - ulcer duodenal, TBC

Necula Constantina - 53 ani - fără venituri - a lucrat ca femeie de servici suferă de ciroză și insuficiență cardiacă

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

x

273

91

6000

Necula Iulian - fiu 17 ani -elev în clasa a VIII -a la Școala Ajutătoare « C-tin Pufan » - suferă de hepatită cronică persistentă

Prevenirea abandonului scolar - acordarea unui ajutor finaciar pentru procurarea medicamemtelor necesare tratamentului

7.

CHIRIAC

MARIA

Str. Traian Vuia nr.

37, bl. Y14,ap. 55

Chiriac Maria - 43 ani, divorțată, salariată      la

Fundația         « Nursing

Comunitar » (îngrijitor la domiciliu)

Andrei Raul - fiu - 21 ani -fără ocupație - suferă de schizofrenie

Andrei Bogdan - fiu - 17 ani, elev în clasa a -XI-a la Grupul   Școlar   Industrial

« Dumitru Moțoc » Datoriile s-au acumulat în timp, datorită problemelor de familie - divorț, partaj Fiul    bolnav    necesită

tratament lunar costisitor -

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale Prevenirea abandonului scolar - internarea fiului bolnav de schizofrenie într-un centru specializat deoarece este violent cu mama și

x

339

113

5.000

în lipsa acestuia devine

violent cu fratele și mama

fratele, aceștia fiind nevoiți să părăsească de mai multe ori domiciliul

8.

CIOAREC

MARIA

Str. Strungarilor nr.

6, bl. W, ap. 87

Ciaorec Maria - 71 ani, văduvă     din     1984,

pensionară - operată de cataractă, diabet, afecțiuni renale - nu urmează tratamentul din lipsă de bani

Cioarec Virgil - fiu- 51 ani, fără venituri - retard mintal - are un fiu de 18 ani dintr-o relație de concubinaj dar nu participă la întreținerea lui

D-na Cioarec , fiind chiriașa la Primărie, a primit somație de evacuare

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

- acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu prin Agenția Comunitară de servicii sociale « Alternativa »

x

138

69

4.596,54

PECELI

9

MARIA


Peceli Maria - 73 ani, văduvă     din     2001,

pensionară - cardiopatie ischemică, sechele TBC-nu urmează tot tratamentul din lipsă de bani

Peceli George—Silviu - fiu -48 ani - necăsătorit, beneficiar vmg din anul 2003 - TBC pulmonar, dischinezie biliară, hepatită

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

- acordarea serviciilor de

Str. Brăilei nr. 232,

persistentă,

îngrijire la domiciliu

bl. E4, ap. 19

Datoriile la întreținere s-au

prin Agenția

acumulat în timp (chiar

Comunitară de

dacă d-na a plătit lunar în

servicii sociale

limita posibilităților) - din

« Alternativa »

anul 1990 fiul nu a mai

- acordarea unui

decât ocazional până la

ajutor finaciar

apariția bolii     iar după

pentru procurarea

decesul   soțului   singura

medicamemtelor

sursă de venit a rămas

necesare

pensia d-nei, insuficientă pentru          acoperirea

cheltuielilor casei.

tratamentului


x

303

157

3.475,17


10.

STROIE

MARIA

Str. Regiment 11 Siret, bl. I4, ap. 91

Stroie Maria - 71 ani, văduvă, pensionară -spondilită         cervicală,

poliartrită, astm bronșic, HTA, dischinezie biliară -nu urmează tratamentul complet din lipsă de bani.

Butea Costel - fiu - 51 ani, căsătorit, 2 copii, fără ocupație, nu își poate ajuta mama    financiar    sau

material.

Datoriile s-au acumulat după agravarea stării de sănătate ( medicamentele pentru astm bronșic îi sunt vitale).

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale - acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu prin Agenția Comunitară de servicii sociale « Alternativa »

x

195

195

450,99

11

NĂSTASE VIORICA

Str. Costachi Conachi nr. 9, bl. R9, ap. 59

Năstase Viorica - 47 ani -divorțată - pensionară gradul II - tulburare afectivă          depresivă,

deschinezie biliară, pareză partea    stângă,     ulcer

duodenal

Bidirel Maria - Andreea -

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale

x

274

137

1.168,01

16 ani - elevă în clasa a -

X-a la Grupul Școlar „Dumitru     Moțoc”     -

hipertodiism,          ulcer

duodenal, operată în luna iulie de peritonită

Fiica    primește    pensie

alimentară de la tată.

D-na Năstase beneficiază de masă la Cantina de Ajutor social.

S-a adresat Primăriei municipiului Galați pentru ajutor financiar deoarece, având venituri mici, nu face față cu cheltuielile

Prevenirea abandonului scolar. - acordarea unui ajutor finaciar pentru procurarea medicamemtelor necesare tratamentului

12

POPOV

MILTIADE

Str. V. Papilian nr. 6,

bl. A5, ap. 24

Popov Miltiade - 53 ani,

Cresterea calității vieții, facilitarea accesului la serviciile sociale si medicale și prevenirea excluderii si marginalizarii sociale - prevenirea rezilierii contractului

x

88

88

885

divorțat, beneficiar vmg din 2002 - ciroză hepatică Dl. Popov a fost închis în Penitenciar mulți ani, timp în care și-a pierdut cartea de muncă și o parte din acte.

Din anul 2002 se află în evidența Serviciul Public de Asistență socială - a fost

sprijinit     în     obținerea

buletinului de identitate și a unei locuințe.

Având în vedere venitul insufucient, nu își poate plăti toate datoriile către stat și a rămas restant la plata întreținerii.

Se fac demersuri pentru reconstituirea cîrții de muncă pentru a putea beneficia de pensie.

de închiriere.

- sprijin în găsirea unui loc de muncă

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

TOTAL


42.592,38 RON