Hotărârea nr. 522/2005

Alocarea de la bugetul local a sumei reprezentand contributia Consiliului Local al municipiului Galati la sustinerea Fundatiei Medicale

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.522 din 10 11 2005

privind: alocarea de la bugetul local a sumei reprezentând contribuția Consiliului Local al municipiului Galați la susținerea Fundației Medicale

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 110 386/1 11 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr.40/30 09 2004 privind participarea Consiliului Local Galați în calitate de membru fondator la constituirea Fundației Medicală Universitară “Dunărea de Jos”;

Având în vedere prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 1- Se aprobă alocarea de la bugetul local, cap. 60 02, a sumei de 1 000 lei RON/lună reprezentând contribuția Consiliului Local al municipiului Galați la susținerea Fundației Medicale.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei