Hotărârea nr. 521/2005

Alocarea de la bugetul local a sumei reprezentand contravaloarea transportului unei donatii din Germania

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.521 din 10 11 2005

privind: alocarea de la bugetul local a sumei reprezentând contravaloarea transportului unei donații din Germania

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 104 280/17 10 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”d” și ”s” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă alocarea de la bugetul local, cap. 60 02, a sumei de 2 600 Euro, reprezentând contravaloarea transportului unei donații din Germania și a taxelor vamale.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei