Hotărârea nr. 519/2005

Cofinantarea lucrarilor de amenajare a spatiului destinat proiectului PHARE 01 04 02

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 519

din 10 11 2005

privind: cofinanțarea lucrărilor de amenajare a spațiului destinat proiectului

PHARE 01 04 02

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.107 786/25 10 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă cofinanțarea lucrărilor de amenajare a spațiului destinat proiectului PHARE 01 04 02, cu suma de 15 000 USD, de la cap.57 a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați.

Lucrările de amenajare a spațiului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei