Hotărârea nr. 518/2005

Aprobarea normativului de cheltuieli pentru consumul de combustibil aferent autovehiculelor din parcul auto al Primariei municipiului Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.518

din 10 11 2005

privind aprobarea normativului de cheltuieli pentru consumul de combustibil aferent

autovehiculelor din parcul auto al Primăriei municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 112 864/8 11 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului

Având în vedere prevederile art.2, alin.1, art.3, alin.1 și 2, art.5, alin.2 și art. 38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă normativul de de cheltuieli pentru consumul de combustibil aferent autovehiculelor din parcul auto al Primăriei municipiului Galați, după cum urmează:

  • -  autovehicul - 250 l combustibil/lună;

  • -  autoturism DAEWOO - Nubira II și SKODA OCTAVIA - 300 l combustibil/lună.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei