Hotărârea nr. 517/2005

Suplimentarea sumei prevazute in contractul de asociere incheiat intre Consiliul Local Galati si Societatea Scriitorilor "C. Negri"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 517

din 10 11 2005

privind suplimentarea sumei prevazute în contractul de asociere încheiat între Consiliul

Local Galați și Societatea Scriitorilor “C Negri”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.110 272/1 11 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr.95 254/21 09 2005, a Societății Scriitorilor “Costache Negri” Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr.41/10 02 2005 privind asocierea dintre Consiliul Local Galați și Societatea Scriitorilor “C Negri”;

Având în vedere prevederile art.2 din OG nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată de Legea nr.245/2001;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d” și „p” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă suplimentarea cu 3 500 RON, de la cap. 59 02, a sumei prevăzute în contractul de asociere încheiat între Consiliul Local Galați și Societatea Scriitorilor “C Negri”.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei