Hotărârea nr. 516/2005

Alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 euro in vederea participarii la proiectul "IDEA - CITIES - Retea pentru abordarea integrata a dezvoltarii spatial-urbane, din cadrul INTERREG IIIB/CADSES (2005-2006) - PHARE"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _

H O T Ă R Â R E A nr.516 din 10 11 2005

privind alocarea de la bugetul local a sumei de 5 000 euro în vederea participării la proiectul “IDEA - CITIES - Rețea pentru abordarea integrată a dezvoltării spațial-urbane, din cadrul INTERREGIIIB / CADSES (2005 - 2006) - PHARE

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 111 558/4 11 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se alocă de la bugetul local suma de 5 000 euro în vederea participării la proiectul “IDEA - CITIES - Rețea pentru abordarea integrată a dezvoltării spațial-urbane, din cadrul INTERREG IIIB / CADSES (2005 - 2006) - PHARE.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei