Hotărârea nr. 515/2005

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006

H O T Ă R Â R E A nr.515 din 10 11 2005

privind: stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2006

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator: Primarul municipiului Galați.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.107 780/25 10 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997,

Având în vedere prevederile:

 • - art.23 din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată și modificată de Legea nr. 108/2004;

 • - art. 286 alin (1) și (2), art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și pct. 224 din Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată și completată prin HG nr.84/2005;

- ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2006;

 • - O.G. nr.83/27.08.2004 -pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr.494/2004;

 • - Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, cu modificările și completările ulterioare;

- ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2005 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

 • - art.38 alin.(2) lit.d) ultima teză din Legea administrației publice locale nr.215/2002, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. -(1) Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2006, după cum urmează:

 • a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2006, constituind anexa nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

 • b) impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane juridice:

 • - cota prevăzută la art. 253 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal se stabilește la 1%;

 • c) impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane juridice care nu au efectuat reevaluarea clădirilor după data de 1 ianuarie 2003:

 • - cota prevăzută la art. 253 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal se stabilește la 8%;

 • d) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor care încheie contracte:

 • - cota prevăzută la art. 270 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal se stabilește la 3 %;

Declarațiile fiscale pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se depun în termen de 30 de zile de la data amplasării sau apariției oricărei modificări, și anual până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului calendaristic pentru care se datorează taxa.

 • e) taxa hotelieră pentru șederea în municipii:

- cota prevăzută la art. 279 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal se stabilește la 2,5 %.

Taxa hotelieră se datorează pentru fiecare zi de cazare.

Art.2. - Bonificația prevăzută la art. 255 alin.(2), art. 260 alin.(2) și art. 265 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal se stabilește după cum urmează:

 • a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %;

 • b) în cazul impozitului pe teren, la 10 %.

Art.3. -(1)Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal se stabilește după cum urmează:

 • - în cazul impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane juridice, calculat pe baza cotei aprobate la art.1 lit.b) din prezenta hotărâre, la 50%.

 • - în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate:

 • a) afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică,

la 8,7%;

 • b) orice alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate,la 17,7%.

(2) În cazul taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin.(1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa1.

Art.4. - Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2006, delimitarea zonelor este stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2002.

Art.5. - Terenurile pentru care nu se datorează impozit pe teren pentru anul 2006 sunt nominalizate în anexa nr.3 Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2002.

Art.6. - Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice, pentru anul 2006, în baza prevederilor art. 286 alin. (1) și (3), potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.7. -(1) Se aprobă taxa specială de habitat pentru anul 2006 în sumă de 2,4 lei/pers/lună.

(2) Celelalte prevederi privind taxa specială de habitat rămân nemodificate.

Art.8. - Orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.9. - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.10. - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei