Hotărârea nr. 514/2005

Inlocuirea domnului Popa Florin din Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului cu domnul consilier Cubasa George

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.514 din 10 11 2005

privind: înlocuirea domnului Popa Florin din Comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului cu domnul consilier Cubasa George

Consiliul local al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art.15, alin.1 și 2 din OG nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată de Legea nr.673/2002;

Având în vedere prevederile art. 56 alin.1, 2 și 3 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 — Se aprobă înlocuirea domnului Popa Florin din Comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului cu domnul consilier Cubasa George.

Art.2 - HCL nr. 8/2 07 2004 privind constituirea comisiilor de specialitate și stabilirea numărului și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și componenței nominale a acestora se modifică corespunzător.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art. 3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei