Hotărârea nr. 511/2005

Desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbarilor Galatiului

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 511 din 1 11 2005

privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de

organizare a Serbărilor Galațiului

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 102 414/11 10 2005;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1 din Legea administrației publice locale nr.

215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia

de organizare a Serbărilor Galațiului, în următoarea componență:

  • 1.   Avram Răzvan - consilier local - comisia de buget finanțe, administrarea domeniului

Corneliu               public și privat al municipiului;

  • 2.  Pâslaru Florin - consilier local - comisia de urbanism și amenajarea teritoriului,

lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

  • 3. Picu Roman        - consilier local- comisia pentru servicii publice, gospodărie

comunală, comerț și privatizare;

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

  • 4. Gutter Mircea - consilier local - comisia pentru activități științifice, învățământ.

sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

  • 5. Bogatu Hristache - consilier local - comisia juridică, de administrație publică locală,

drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Art.2 - Cheltuielile ocazionate de pregătirea și desfășurarea “Serbărilor Galațiului”

se suportă de la bugetul local în limita sumei aprobate la cap.59 din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2005, aprobat prin HCL nr.6/2005.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mușat Carmina

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei