Hotărârea nr. 510/2005

Infiintarea Unitatii de Implementare a Proiectului ISPA "Managementul Integrat al Deseurilor in municipiul Galati"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 510 din 25 10 2005

privind: înființarea Unității de Implementare a Proiectului ISPA “Managementul Integrat al Deșeurilor în municipiul Galați”

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.107 842/25 10 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa Ministerului Finanțelor nr.702 712/18 10 2005;

Având în vedere prevederile Legii nr.490/2004, modificată de OG 54/2005 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă înființarea Unității de Implementare a Proiectului ISPA “Managementul Integrat al Deșeurilor în municipiul Galați” , ca serviciu în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local , cu un număr de 10 posturi, personalul fiind angajat cu contract individual de muncă.

Personalul încadrat își va desfășura activitatea pe durata implementării proiectului ISPA.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - HCL nr.95/2004 și HCL nr.326/2005 se modifică și completează corespunzător, cu anexele I și II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mușat Carmina

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei