Hotărârea nr. 509/2005

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor noi de investitii propuse pentru anul 2005

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 509

din 25 10 2005

privind: aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2005

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.102 652/11 10 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 40, alin.1 din OUG nr.45/2003, actualizată, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2005.

Documentațiile sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Mușat Carmina

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA la HCL nr.509/25 10 2005

Documentații tehnico - economice ale obiectivelor noi de investiții propuse pentru anul 2005

Consolidare bloc C2o/Tiglina I

Blocul C20 situat in cartierul Tiglina I ,este compus din trei scari dispuse pe doua tronsoane separate printr-un rost, respectiv un tronson scurt cu lungimea de 24,5 m cuprinzind o scara si unul lung cu lungimea de 44m cuprinzind doua scari.

Constructia a fost realizata in 1962 in baza unui proiect elaborat de Institutul ISCAS Bucuresti , cu destinatia de locuinte de 2 si 3 camere.

Regimul de inaltime este P+4 etaje, insumind 60 de apartamente din care 59 aflate in proprietate particulara (persoane fizice) si 1 apartament aflat in proprietatea Primariei municipiului Galati. Blocul nu are subsol tehnic.

Pentru blocul C20 a fost intocmita expertiza tehnica, expertul tehnic atestat stabilind ca se incadreaza in clasa I de risc seismic si conform Ordonantei nr. 20/1994 art. 6 alin (1) si (2) a fost inclus in programul anual de actiuni privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare.

Expertiza tehnica si Studiul de fezabilitate au fost avizate de catre Comisia tehnica de specialitate din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Constructiilor si Turismului.

Asa cum rezulta din raportul de expertiza tehnica elaborat pentru aceasta lucrare, se stabilesc urmatoarele solutii tehnice necesare consolidarii:

camasuirea peretilor structurali pe amebel parti, cu 7 cm beton armat de clasa C16/20 cu 0 8/15 (PC.52), prevăzuta cu carcase la colturi si armarea suplimentara a golurilor cu 3 014 si etrieri -agrafe 08/15 cm.

Anterior camasuirii se vor trata fisurile si crapaturile de pina la 10mm din peretii structurali prin injectare cu lapte de ciment si ados de rasini epaxy.

Pentru deschideri mai mari se vor practica desfaceri locale ale peretilor cu masurile de protecție ce se impun si rebetonarea peretelui respectiv cu beton C16/20 si retea dubla 0 8/15 cm.

 • •  remedierea fisurilor la placile planseelor

 • •  supralatirea talpilor fundatiilor si ranforsarea infrastructurii pe ansamblul ei cu beton armat

 • •  prevederea unei centuri puternice la nivelul soclului blocului pentru asigurarea legaturii dintre sistemul de consolidare al suprastructurii si cel prevazut pentru infrastructura.

 • •  prevederea unui sistem de hidroizolarea orizontala la nivelul centurii de soclu in vederea evitarii patrunderii apelor la nivelul soclului.

Deoarece blocul C20 nu este prevazut cu subsol tehnic, toate conductele puratatoare de apa se vor trece in canale de protectie, prevazute cu pante orientate spre emisarul local.

In cadrul lucrarilor de consolidare se va interveni complet asupra straturilor termo si hidroizolatoare ale planseului terasa, precum si asupra lucrarilor de finisaje, pardoseli, timplarie.

Prin consolidare se urmareste readucerea structurii la un nivel curent de asigurare a rezistentei si stabilitatii in exploatare, simultan cu realizarea conditiilor functionale normale corespunzatoare locuirii.

Consolidarea structurala cuprinde , in completare , lucrari de extindere a ariilor fundatiilor si de rigidizare ale corpurilor de fundatii, lucrari care se conexeaza cu cele referitoare la consolidarea fundatiilor prin centura de soclu, amplasata astfel incit sa asigure o legatura optima intre cele doua sisteme de consolidare.

Lucrarile de consolidare a structurii sunt asigurate cu lucrari de asigurare a functionalitatii si reabilitarii conditiilor normale de locuire care constau din:

 • •  revizuirea si inlocuirea instalatiilor de apa, canalizare si termice aferente blocului si a racordurilor lor la sistemele de instalatii hidroedilitare locale;

 • •  amplasarea acestor conducte in canale de protectie controlabile

refacerea completa a instalatiilor electrice si de gaz metan dezafectate prin lucrari de consolidare

refacerea completa a finisajelor, pardoselilor, geamurilor si feroneriei

revizuirea si punerea la punct a timplariei

refacerea completa a sistematizarii verticale si a trotuarelor din jurul blocului.

Prin lucrarile recomandate se restituie constructiei atit proprietatile de siguranta si rezistenta cit si cele functionale normala ca spatii de locuit.

Proiectul cuprinde si instalatiile electrice interioare care se vor reface in urma lucrarilor de consolidare a blocului.

Fata de cele mentionate proiectul isi propune urmatoarele:

dezafectarea tuturor retelelor purtatoare de apa, a obiectelor sanitare si inlocuirea lor cu conducte noi;

gruparea in exterior a retelelor de apa rece, calda, termice si canalizare in tunele cu sectiunile 1,5x1,5 m (pentru racorduri) si pentru traseul principal 2x1,8 si 1,2x1,8 m;

racordarea tunelului la reteaua de canalizare exterioara din dreptul blocului E5 si bransarea rețelei de apa rece 0100 la rețeaua 0150 mm a blocului E5;

 • •  realizarea racordurilor de canalizare de la grupurile sanitare, a chiuvetei de la bucațarie precum si a apelor mețeorice cu țuburi de canalizare noi separațe p.p 2x 0 100mm monțațe in canale 50x50 cm pențru fiecare scara a blocului;

 • •  monțarea aparența la plafonul blocului a rețelei de apa rece, calda si țermica, prin realizarea celui de al doilea plafon fals, cu placi de rigips;

 • •  racordarea țuțuror rețeleor ințerioare la țunele exțerioare 1,5x1,5 m pențru fiecare scara, prin golul de 1 m si Wasernas pențru evițarea țasarii blocului.

Rețeaua țermica se va monța in țunel țermic proiecțaț, impreuna cu celelalțe rețele aferenț blocului C20. Conducțele vor fi grunduițe anțiciroziv si se vor izola țermic corespunzațor.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 •  valoarea totala a investiției - 4.446.576 RON

 •  din care C+M          - 4.031.157RON

 •  valoarea totala a investitiei-4.446.576 RON

 •  din care transferuri de la bugetul de stat-3.916.297,1 RON

 •  buget local                           -530.278,9 RON

 •  buget local(lucrari tehnico-edilitare aferente locuintelor-475.702 RON

 •  buget local (consolidare cota parte apartament proprietatea Primariei

municipiului Galati                                 -54.576,9 RON

 •  capacitati:

-regim de inaltime P+4 etaje

-48apartamente cu 2 camere si 12 apartamente cu 3 camere

-suprafata teren 1.533,4 mp

- Aria construita 790,4mp

-Aria desfasurata 3.989,6 mp

-retele de apa:L=8om, 0ioo, Otel zincat

L=40 m, 01 Vi” Otel zincat

-retele de canalizare:L=80 m, Dn 30cm, PAFSIN

L=20 m, Dn 20cm, PAFSIN

-retele de gaze:L=30 ml, 0 1 V”, teava neagra

-retele termice:L=70m, 0108x4mm,teava neagra

L=60m, 083x3,5mm,teava neagra

L=69m, 0 76x3mm,teava neagra

-retea apa calda: :L=80m, 0 2 V”,zincata

L=40m, 01 V”,zincata

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

Finantarea investitiei este in valoare de 4.446.576 RON din care se asigura din transferuri de la bugetul de stat si/sau credite in valoare de 3.916.297,1 RON, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru locuintele proprietate privata a persoanelor fizice , prin exceptii de la prevederile art. 5 alin 2 lit. b , 475.702 RON din bugetul local pentru lucrari edilitare aferente locuintelor si 54.576,9 RON consolidare cota parte apartamentul aflat in patrimoniul Primariei.

Documentatia investitiei este intocmita in faza studiu de fezabilitate, iar valorile sunt stabilite in preturi septembrie 2005.

Președinte de ședință

Mușat Carmina