Hotărârea nr. 508/2005

Stingerea obligatiilor fiscale ale SC STARBOARD MEDIA SRL, prin trecerea in proprietatea publica a municipiului Galati a bunurilor imobile constand intr-un numar de 17 panouri publicitare

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 508 din 11 10 2005

privind: stingerea obligațiilor fiscale ale SC STARBOARD MEDIA SRL , prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Galați a bunurilor imobile constând într -un număr de 17 panouri publicitare.

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.97 364/27 09 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 163 din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se aprobă stingerea obligațiilor fiscale ale SC STARBOARD MEDIA SRL , prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Galați a bunurilor imobile constând într - un număr de 17 panouri publicitare.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pâslaru Florin

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei