Hotărârea nr. 50/2005

Aprobarea -Strategiei de dezvoltare a sistemului centralizat de distributie a energiei termice din municipiul Galati-

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.50 din 10 02 2005

privind: aprobarea “Strategiei de dezvoltare a sistemului centralizat de distribuție a energiei termice din municipiul Galați”

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.12 942/01 02 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”i”și “m” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă “Strategia de dezvoltare a sistemului centralizat de distribuție a energiei termice din municipiul Galați”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marat Andreea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 50.doc