Hotărârea nr. 48/2005

Aprobarea Regulamentului de functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si canalizare

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 48 din 10 02 2005

privind aprobarea Regulamentului de funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14 440/10 02 2005 ;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Având în vedere prevederile art.38, alin. 1 și 2, lit. „h”, “i” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Regulamentul de funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Marat Andreea

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 48.doc