Hotărârea nr. 447/2005

Desemnarea de catre Consiliul local al municipiului Galati a doi consilieri care sa faca parte din comisia pentru vanzarea spatiilor medicale

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.447 din 1. 09. 2005

privind desemnarea de către Consiliul local al municipiului Galați a doi consilieri care să facă parte din comisia pentru vânzarea spațiilor medicale

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 85610/23.08.2005;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 6 din OUG nr.110/2005 privind vânzare spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă desemnarea de către Consiliul local al municipiului Galați a doi consilieri care să facă parte din comisia pentru vânzarea spațiilor medicale:

  • 1. Crăciun Marin

  • 2. Roșca Lucreția

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 447.doc