Hotărârea nr. 444/2005

Modificarea si completarea anexei II pct.7 si completarea anexei I, pct.29 al HCL nr.442/20.12.2002, privind aprobarea listelor cu spatiile comerciale si spatiile de prestari servicii, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Consiliului Local Galati, care urmeaza a fi vandute potrivit dispozitiilor Legii nr.550/2002

H O T Ă R Â R E A nr.444

din 1 09 2005

privind: modificarea și completarea anexei IIpct.7 și completarea anexei I, pct.29 al HCL nr.442/2012 2002, privind aprobarea listelor cu spațiile comerciale și spațiile de prestări servicii, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Consiliului Local Galați, care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/2002.

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.81 398/8 08 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.64 din Legea locuinței  nr. 114/1996, cu

modificările și completările ulterioare, actualizată;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă modificarea și completarea anexei II, pct.7, a HCL nr. 442/2002 în sensul schimbării destinației spațiului din str. Brăilei nr.169, bloc A1, parter din spațiu cu destinația de locuință în spațiu cu altă destinație.

Art.2 - Se aprobă completarea anexei I, a HCL nr.422/2002, cu poziția 29, care va avea textul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4, -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA I La HCL nr.444/01 09 2005

TABEL NOMINAL PRIVIND SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE - 2002

COMERȚ

Nr. crt.

Adresa

spațiu

Nr. camere

Suprafață

(m.p)

Titular contract închiriere

Destinația

Nr. și data contr. închiriere

Nr.inv.

Obs.

29

Str.

Brăilei

nr.169,

bl.A1, parter

1

23,4

SC AMFIOUX SRL Furcilă V

Comerț

34 796/13

06 2002

11375

Spațiu cu altă

destinație

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

HCL 444.doc