Hotărârea nr. 443/2005

Transmiterea din administrarea S.C. CONSTRUCTII SI REPARATII S.A. Galati, in administrarea Consiliului Local al municipiului Galati a imobilului situat in Galati, str. Dogariei nr. 147

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.443

din 1 09 2005

privind: transmiterea din administrarea S.C. CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA. Galați, în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a imobilului situat în Galați, str. Dogăriei nr. 147

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.77142/26 07 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin. 2, lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1— Se transmite din administrarea S.C. CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA. Galați, în administrarea Consiliului Local Galați, imobilul situat în Galați, str. Dogăriei nr. 147.

Imobilul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Art. 2 - Patrimoniul Societății Comerciale CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA. Galați, se diminuează corespunzător.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei