Hotărârea nr. 441/2005

Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchierierii

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr.441 din 1 09 2005

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închierierii

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAȚI

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 85 602/23 08 2005;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art.14, alin. 5 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin HG nr. 962/2001, modificate de HG nr. 816/2005;

Având în vedere prevederile art. 38, alin 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închierierii, prevăzute în anexa care face parte integantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

Anexa 1 la HCL nr.441/1 09 2005

CRITERII

Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, conform H.G. nr. 816/14.07.2005, publicat în M.O nr. 728/11.08.2005

A Criterii de acces la locuință

 • 1. Titularul cererii de locuință, care poate deveni beneficiar al unei repartiții de locuință pentru tineri, destinată închirierii, și titular al contractului de închiriere, trebuie să fie major în vârstă de până la 35 de ani la data repartizării locuinței. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

Acte doveditoare: copie autentificată de pe actul de naștere și/sau de pe actul de identitate.

 • 2. Titularul cererii de locuință și membrii familiei acestuia □ soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia ^,să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe pentru tineri, destinată închirierii, în municipiul Galați.

Acte doveditoare: declarații autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia.

NOTĂ: Restricția nu are în vedere locuințe înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințe trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură.

 • 3.  Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Galați

Acte doveditoare: adeverință de la locul de muncă însoțită de o copie de pe carnetul de muncă completat la zi.

 • 4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează să fie finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de constucții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ :

- Lista de priorități se stabilește anual.

-Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor prevăzute la pct. 1 și 2, și care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

 • 1. Situația locativă actuală

1.1 chiriaș în spațiu din fond locativ privat = iopct......................................................

 • 1.2. tolerat în spațiu              = 7pct..........................................................

 • 1.3. suprafața locuibilă deținută(cu chirie, tolerat în spațiu):

mp/locatar sau membru al familiei solicitantului:...................................................

 • a) între 15 mp. și 18 mp.inclusiv= 5pct.   c) între 8 mp. și 12 mp. inclusiv =

9pct.

 • b) între 12 mp. și 15 mp.inclusiv= 7pct.   d) mai mică de 8 mp.= 10pct.

 • 2. Starea civilă actuală

2.1 stare civilă.......................................................................................................

a) căsătorit = 10                    b) necăsătorit              = 8pct.

 • 2.2.număr pers. în întreținere....................................................................................

a) copii

-1 copil = 2pct.                        - 4 copii                      =

5pct.

-2 copii = 3pct.                 - > 4 copii = 5pct. +1pct. pt. fiecare copil

-3 copii = 4pct.

b) alte pers. indif. de nr. acestora = 2pct.

 • 3. Starea de sănătate actuală...................................................................................

Boala de care suferă solicitantul, un alt membru al fam.

sau aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus 2pct.

 • 4. Vechimea cererii solicitantului

  • 4.1. până la un an = 1pct.

  • 4.2. între 1 și 2 ani = 3pct

  • 4.3. între 2 și 3 ani = 6pct.


 • 4.4. între 3 și 4 ani            = 9pct.

 • 4.5. pentru fiecare an peste 4 ani = 4pct.


 • 5. Nivelul de studii și/sau pregătirea profesională...................................................

  • 5.1. fără studii și fără preg. prof. = 5pct.

  • 5.2. cu șc. gen., fără preg. prof.   = 8pct.

  • 5.3. cu stud. med., fără preg. prof. =10pct.


 • 5.4. cu stud. med. sau prof. de spec. și/sau stud. sup. de scurtă durată = 13pct.

 • 5.5. cu stud. superioare          = 15pct.


6.Situații locative sau sociale deosebite.............................................................................................

 • 6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani         =

15pct.

 • 6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii                              = 10pct.

6.3 tineri evacuați din case naționalizate                                     = 5pct.

NOTĂ :

 • ♦  Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A;

 • În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luând în considerație data efectivă a înregistrării cererii (zi / lună / an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul în care departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu