Hotărârea nr. 438/2005

Acceptul trecerii terenului in suprafata de 3174,93 mp, din proprietatea privata a municipiului Galati si din administrarea Consiliului Local in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 438 din 1 09 2005

privind: acceptul trecerii terenului în suprafață de 3174,93 mp, din proprietatea privată a municipiului Galați și din administrarea Consiliului Local în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 85 534/23 08 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.6 din OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

Având în vedere prevederile art.7 și 8 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se acceptă trecerea terenului în suprafață de 3174,93 mp, din proprietatea privată a municipiului Galați și din administrarea Consiliului Local în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Terenul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Hotărârea va fi înaintată Prefecturii Județului Galați în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Avram Răzvan Corneliu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei